ОБЩИНА ДЕВНЯ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
209320.09.2019 г.ПубличнаЧл.3, ал.2, т.3 от ЗОС във вр. със Заповед №1002-142/08.04.2019 г. на Кмета на община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2458 / две нула четири осем две . пет едно нула . две четири пет осем /, площ 18 021 /едно осем нула две едно/ кв.м. по Кадастралната карта на гр.Девня, Стар идентификатор:20482.501.1361, 20482.501.1369, 20482.501.1373, 20482.501.1378, 20482.501.1379, 20482.501.1380, 20482.501.1383, 20482.501.1386, 20482.501.1388, 20482.501.1390, 20482.501.2321, 20482.501.2322, Номер по предходен план 2321 /две три две едно/, квартал: 196/едно девет шест/, парцел I /римско едно/, Начин на трайно ползване : за друг вид озеленине площигр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2458, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.1394, 20482.501.2476, 20482.501.2474, 20482.501.2473, 20482.501.2472, 20482.501.2471, 20482.501.2470, 20482.501.2469, 20482.501.2468, 20482.501.2495, 20482.501.2467, 20482.501.1360, 20482.501.2466, 20482.501.2477, 20482.501.2460, 20482.501.2459.НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
209215.08.2019 г.ЧастнаЧл.2, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-129/04.04.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2383/две нула четири осем две . пет нула едно . две три осем три/, площ 64/шестдесет и четири/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.19/две нула четири осем две . пет нула едно . едно девет/, Номер по предходен план 519/пет едно девет/, квартал: 188/едно осем осем/, парцел V / пет римско /, Начин на трайно ползване: За електроенергийното производство.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2383, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2382., 20482.501.2389, 20482.501.2388.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
209115.08.2019 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.3 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с идентификатор 36868.32.17/три шест осем шест осем . три две . едно седем /, площ 2 722,00 /две хиляди седемсттин двадесет и два/ кв. м. по Кадастралната карта на община Девня, с. Кипра, местност Картал Тарла, стар идентификатор и номер по предходен план: няма, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изостовено орно земя, 5 /пета/ категорияс. Кипра, местност Картал Тарла, кад. район 32, пл.№ 17, община Девня, област Варна.ПИ №№ 36868.32.16, 36868.201.128, 36868.201.390, 36868.32.18, 36868.32.19,нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
208913.08.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Решение на ОбС - Девня № 528 от Протокол № 42/31.10.2018г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20482.304.109.1.2/ две нула четири осем две . три нула четири . едно нула девет . едно . две /, със ЗП площ 240,00 /двеста и четиридесет/ кв.м. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно, разположена в ПИ с идентификатор 20482.304.109 по Кадастралната карта на гр.Девня, ул. "Петрича " № 10, ет. 1, Последно изменение със заповед:18-6369-18.06.2019г. на Началника на СГКК-Варна; брой нива на обекта: 1/едно/, Прилежащи части: 51,35 кв.м. от общите части на сградата /8,080%/. Предназначение : За здравни и социални услуги.гр. Девня, кв.Река Девня, ул."Петрича" № 10, ет.1,обект 2, кад. район 304, пл.№ 109, сграда № 1, община Девня, област ВарнаСъседни самостоятелни обекти в страдата: На същия етаж:20482.304.109.1.1, под обекта: няма, над обекта: 20482.304.109.1.3АОС № 126/22.10.1998г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
209013.08.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Решение на ОбС - Девня № 528 от Протокол № 42/31.10.2018г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20482.304.109.1.3/ две нула четири осем две . три нула четири . едно нула девет . едно . три /, със ЗП площ 566,90 /петстотин шестдесет и шест цяло и деветдесетт/ кв.м. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно, разположена в ПИ с идентификатор 20482.304.109 по Кадастралната карта на гр.Девня, ул. "Петрича " № 10, ет. 1, Последно изменение със заповед:18-6369-18.06.2019г. на Началника на СГКК-Варна; брой нива на обекта: 1/едно/, Прилежащи части: 121,30 кв.м. от общите части на сградата /19,085%/. Предназначение : За здравни и социални услуги.гр. Девня, кв.Река Девня, ул."Петрича" № 10, ет.2, обект 3, кад. район 304, пл.№ 109, сграда № 1, община Девня, област ВарнаСъседни самостоятелни обекти в страдата: На същия етаж:няма, под обекта: 20482.304.109.1.1, 20482.304.109.1.2, над обекта: 20482.304.109.1.4АОС № 126/22.10.1998г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
208813.08.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал.1 от Закона за общинската собственост и Решение на ОбС - Девня № 528 от Протокол № 42/31.10.2018г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20482.304.109.1.1/ две нула четири осем две . три нула четири . едно нула девет . едно .едно/, със ЗП площ 300,00 /триста/ кв.м. Самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 20482.304.109 по Кадастралната карта на гр.Девня, ул. "Петрича " № 10, ет. 1, Последно изменение със заповед:18-6369-18.06.2019г. на Началника на СГКК-Варна; брой нива на обекта: 1/едно/, Прилежащи части: 64,19 кв.м. от общите части на сградата /10,100%/. Предназначение : За здравни исоциални услуги.гр. Девня, кв.Река Девня, ул."Петрича" № 10, ет.1, обект 1 кад. район 304, пл.№ 109, сграда № 1, община Девня, област ВарнаСъседни самостоятелни обекти в страдата: На същия етаж:20482.304.109.1.2; под обекта: няма, над обекта: 20482.304.109.1.3АОС № 126/22.10.1998г.Министерство на здравеопазването съгласно договор №74, том 3, рег.1037, дело 490 от 17.04.2018 г. издаден от АВ-ДевняНеИзтегли файла
208612.08.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 20482.501.1318 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три едно осем /, площ 479,00 /четиристотин седемдесет и девет/ кв. м. по Кадастралната карта на гр. Девня, кв. Девня , ул. "Любен Каряавелов" № 1 , стар идентификатор - няма; номер по предходен план: 871/осем седем едно/, трайно предназначение на територията: урбанизирана начин на трайно ползване: средно застрояване.гр. Девня, кв. Девня , ул."Любен Каравелов" № 1, кад. район 501, пл.№ 1318, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.1329; 20482.501.1319; 20482.501.1327; 20482.501.1256.АОС № 423/18.03.2002г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
208712.08.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал.1 от Закона за общинската собственост и решение на ОбС - Девня № 528 от Протокол № 42/31.10.2018г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20482.304.109.1.6/ две нула четири осем две . три нула четири . едно нула девет . едно . шест/, със ЗП площ 645,30 /шестстотин четиридесет и пет цяло и тридесет/ кв.м. намиращ се в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор20482.304.109 по Кадастралната карта на гр.Девня, ул. "Петрича " № 10, ет. -1, Последно изменение със заповед:18-6369-18.06.2019г. на началника на СГКК-Варна; брой нива на обекта: 1, Прилежащи части: общи части 138,08кв.м./21.724%/ Предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда.гр. Девня, кв.Река Девня, ул."Петрича" № 10, ет.-1, обект 6, кад. район 304, пл.№ 109, сграда№ 1, община Девня, област ВарнаСъседни самостоятелни обекти в страдата:На същия етаж:няма; под обекта и над обекта - няма.АОС № 126/22.10.1998г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
208505.07.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 20482.501.701 /две нула четири осем две . пет нула едно . седем нула едно /, площ 571,00 /петстотин седемдесет и един/ кв. м. по Кадастралната карта на гр. Девня, кв. Девня , ул. "Пирин" № 40 , номер по предходен план: 1211/едно две едно едно/, трайно предназначение на територията: урбанизирана начин на трайно ползване: средно застрояване.гр. Девня, кв. Девня , ул."Пирин" №40, кад. район 501, пл.№ 701, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.702; 20482.501.964; 20482.501.697; 20482.501.698; 20482.501.700.АОС №882/14.09.2006г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
208219.06.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 20482.501.1147 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно четири седем/, площ 475,00 /четиристотин седемдесет и пет/ кв. м. по Кадастралната карта на гр. Девня, кв. Девня , ул. "Здравец" № 5, стар идентификатор: няма , номер по предходен план: 810/осем едно нула/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване.гр. Девня, кв. Девня , ул."Здравец" № 5, кад. район 501, пл.№ 1147, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.1146; 20482.501.1256; 20482.501.1148; 20482.501.1152; 20482.501.1196.АОС №292/26.10.2001г.На основание чл. 12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Общината.НеИзтегли файла
208319.06.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед №1002-199/13.05.2019г.на Кмета на община Девня Поземлен имот 20482.501.2521/ две нула четири осем две . пет нула едно . две пет две едно/ по Кадастралната карта на гр. Девня, площ 681,00 /шестстотин осемдесет и един/ кв.м., находящ се в гр. Девня, кв. "Девня 1", ул. "Морава" № 12, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал:199 /сто деветдесет и девет/, парцел: I - 952 /римско едно - деветстотин петдесет и две/, трайно предназначение на територията: начин на трайно ползване - Общественп селищен парк, градина.гр. Девня, кв. Девня, ул." Морава" № 12 кад. район 501, пл.№ 2521, община Девня, област ВарнаПИ № 20482.501.703, ПИ № 20482.501.2522, ПИ № 20482.501.601АОС № 1772/11.02.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
208419.06.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 2 от Закона за общинската собственост и Заповед №1002-199/13.05.2019г.на Кмета на община Девня Поземлен имот 20482.501.2522/ две нула четири осем две . пет нула едно . две пет две две/ по Кадастралната карта на гр. Девня, площ 186,00 /сто осемдесет и шест/ кв.м., находящ се в гр. Девня, кв. "Девня 1", ул. "Морава" № 12, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал:199 /сто деветдесет и девет/, парцел: II - 952 /римско две - деветстотин петдесет и две/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - За търговски обект, комплекс.Iгр. Девня, кв. "Девня", ул." Морава" № 12 кад. район 501, пл.№ 2522, община Девня, област ВарнаПИ № 20482.501.2521, ПИ № 20482.501.703, ПИ № 20482.501.601АОС № 1772/11.02.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
207912.06.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 20482.501.1274 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно две седем четири/, площ 473/ четиристотин седемдесет и три/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, ул. "Бузлуджа" № 2, Стар идентификатор : няма, Номер по предходен план: 901 /девет нула едно/, Начин на трайно ползване: средно застрояване, трайно предназначение на територията : урбанизирана.гр. Девня, кв. Девня, ул. "Бузлуджа" № 2, кад. район 501, пл.№ 1274, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.1275, 20482.501.1202, 20482.501.1273, 20482.501.1284, 20482.501.1283, 20482.501.1282..АОС № 857/06.07.2006 г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
208012.06.2019 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА и писмо Вх. №Изх. 0900-39-/1/от 12.04.2019г. на Обл. у-тел на обл. Варна Поземлен имот с идентификатор 20482.5007.480 /две нула четири осем две . пен нула нула седем . четири осем/, площ 930 /деветстотин и тридесет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня,, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 4990480 /четири девет девет нула четири осем нула/, начин за трайно ползване:за друг вид застрояване , категория на земята при неполивни условия: 0 /нула /.гр. Девня, кв. Девня, кад. район 5007, пл.№ 480, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.5007.53, 20482.5007.54, 20482.5007.55, 20482.227.3.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
208112.06.2019 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА и писмо Вх. №Изх. 0900-37-/1/от 12.04.2019г. на Обл. у-тел на обл. Варна Поземлен имот с идентификатор 20482.501.985 /две нула четири осем две . пет нула едно . девет осем пет/, площ 609 /шестстотин и девет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня,, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 295 /двеста деветдесет и пет/, начин за трайно ползване:средно застрояване, трайно предназначение на територията урбанизирана..гр. Девня, кв. Девня, кад. район 501, пл.№ 985, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.5007.55, 20482.501.635, 20482.501.964, 20482.501.603, 20482.227.2.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
207715.05.2019 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.3 във връзка с писмо изх.№ РД 19-0803-31/1/28.03.2019г. на Обл. у-л на област Варна Поземлен имот с идентификатор 20482.307.113 /две нула четири осем две . три нула седем . едно едно три/, площ 754 / седемстотин петдесет четири/ кв.м. по Кадастралната карта на гр.Девня, ул."Боровец" №3, Стар идентификатор : няма, Номер по предходен план: 395 /три девет пет/ квартал 54 /петдесет и четири/, парцел IV,V /римско четири, пет/, Начин на трайно ползване: средно застрояванегр. Девня, кв.Повеляново, ул. "Боровец" №3, кад. район 307, пл.№ 113, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.307,116, 20482.307.114, 20482.307.110.НямаРеализирано право на строеж. Настоящ носител на вещното право Дойка Георгиева Грозданова съгласно нот.акт за собственост №60, том 2, дело 572/1989г. издаден от РС - ВарнаНеИзтегли файла
207815.05.2019 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, §7, ал.1, т.3 във връзка с писмо изх.№ РД-19-0803-4/1/06.02.2019г. на Обл. у-л на област Варна Поземлен имот с идентификатор 20482.304.176 /две нула четири осем две . три нула четири . едно седем шест/, площ 717 / седемстотин и седемнадесет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр.Девня, ул."Марцианопол" , Стар идентификатор : няма, Номер по предходен план: няма, Начин на трайно ползване: средно застрояванегр. Девня, кв.Река Девня, ул. "Марцианопол" , кад. район 304, пл.№ 176, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.304.177, 20482.304.175, 20482.304.169.НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
207614.05.2019 г.ПубличнаЧл. 59, ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 20482.306.379 / две нула четири осем две . три нула шест . три седем девет /, площ 5 641 /пет хиляди шестстотин четиридесет и един/ кв.м. по Кадастралната карта на гр.Девня, бул Съединение, Стар идентификатор : няма, Номер по предходен план: квартал 56 /петдесет и шест/, парцел I /римско едно/, Начин на трайно ползване : за друг вид озеленени площигр. Девня, кв.Повеляново, бул."Съединение" кад. район 306, пл.№ 379, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.306.2, 20482.306.378, 20482.306.377, 20482.306.376., 20482.306.51.АОС № 481/15.08.2003г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
206329.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.1/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три . едно/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-36,00 /осемнадесет / кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.17/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . едно седем/, номер по предходен план: няма. предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС №811/06.03.2006г., АОС № 1685/13.02.2014 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
206429.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.2/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три . две/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-18,00 /осемнадесет / кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.4/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . четири/, номер по предходен план: няма. предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС №812/06.03.2006г., АОС № 1767/11.02.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.ДаИзтегли файла
206729.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.5/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три . пе/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-18,00 /осемнадесет / кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.19/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . едно девет/, номер по предходен план: 501.1999.6 предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС № 815/06.03.2006г., АОС № 1844/06.10.2016 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
206529.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.3/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три . три/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-18,00 /осемнадесет / кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.5/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . пет/, номер по предходен план: няма. предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС №813/06.03.2006г., АОС № 1768/11.02.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
206629.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.4/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три . четири/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-35,00 /тридесет и пет / кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.18/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . едно осем/, номер по предходен план: няма. предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС №814/06.03.2006г., АОС № 1843/06.10.2016 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
206829.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.6/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три . шест/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-36,00 /тридесет и шест / кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.16/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . едно шест/, номер по предходен план: няма предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС № 816/06.03.2006г., АОС № 1402/25.10.2012 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
206929.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.7/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три . седем/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-18,00 /осемнадесет / кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.9/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . девет/, номер по предходен план: няма предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС № 817/06.03.2006г., АОС № 1682/13.12.2013 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
207029.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.8/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три . осем/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-18,00 /осемнадесет / кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.12/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . едно две/, номер по предходен план: няма предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС № 818/06.03.2006г., АОС № 1770/11.02.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
207129.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.9/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три . девет/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-36,00 /тридесет и шест/ кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.13/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . едно три/, номер по предходен план: няма предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС № 819/06.03.2006г., АОС № 1771/11.02.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
207229.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.10/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три . едно нула/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-18,00 /осемнадесет/ кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.10/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . едно нула/, номер по предходен план: няма предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС № 820/06.03.2006г., АОС № 1845/06.10.2016 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
207329.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.11/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три . едно едно/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-53,00 /петдесет и три/ кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.14/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . едно четири/, номер по предходен план: няма предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС № 821/06.03.2006г., АОС № 1846/06.10.2016 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
207429.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.12/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три . едно две/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-18,00 /осемнадесет/ кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.11/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . едно едно/, номер по предходен план: няма предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС № 822/06.03.2006г., АОС № 1769/11.02.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
207529.03.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост Сграда с идентификатор 20482.501.2333.13/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три . едно три/ по Кадастралната карта на гр. Девня, ЗП-19,00 /деветнадесет/ кв. м., на един етаж, разположена в ПИ №20482.501.2333/ две нула четири осем две . пет нула едно . две три три три /, находяща се в гр. Девня, ул. "Просвета", стар идентификатор: 20482.501.2328.15/две нула четири осем две . пет нула едно . две три две осем . едно пет/, номер по предходен план: няма предназначение: сграда за търговия.гр. Девня, ул." Просвета" кад. район 501, пл. № 2333, община Девня, област Варна АОС № 823/06.03.2006г., АОС № 1802/20.07.2015 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, сградата се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
205422.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-9/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2486/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем шест/, площ 600 /шестстотин/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест осем/, 20482.501.1367 /две нула едно . пет нула едно . едно три шест седем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел VI /шест римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2486, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2481, 20482.501.2487, 20482.501.2495, 20482.501.2485.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205522.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-10/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2487/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем седем/, площ 745 /седемстотин четиридесет и пет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест осем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел VII /седем римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2487, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2481, 20482.501.2489, 20482.501.2488, 20482.501.2495, 20482.501.2486.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205622.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-11/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2488/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем осем/, площ 782 /седемстотин осемдесет и два/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест осем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел VIII /осем римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2488, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2487, 20482.501.2489, 20482.149.96, 20482.501.2495.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205722.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-12/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2489/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем девет/, площ 1371 /хиляда триста седемдесет и един/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1376 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1369 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест девет/, 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест осем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел IХ / девет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2489, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2495, 20482.501.2481.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205822.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-13/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2490/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири девет нула/, площ 1385 /хиляда триста осемдесет и пет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1376 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1370 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем нула, 20482.501.1369 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест девет/, 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест осем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел Х / десет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2490, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2491, 20482.149.107, 20482.501.2495, 20482.501.2489.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205922.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-14/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2491/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири девет едно/, площ 1238/хиляда двеста тридесет и осем/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1370 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем нула/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел Х I/ единадесет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2491, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2494, 20482.501.2493, 20482.501.2492, 20482.149.103, 20482.149.107, 20482.501.2490, 2482.501.2495.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
206022.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-15/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2492/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири девет две/, площ 754/седемстотин петдесет и четири/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1371/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем едно/, 20482.501.1370 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем нула/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел Х II / дванадесет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2492, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2493, 20482.149.103, 20482.501.2495, 20482.501.2491.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
206122.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-16/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2493/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири девет три/, площ 643 /шестстотин четиридесет и три/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1371/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем едно/, 20482.501.1370 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем нула/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел Х III / тринадесет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2493, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2494, 20482.501.2492,20482.501.2491, 20482.501.2495.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
206222.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-17/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2494/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири девет четири/, площ 518 /петстотин и осемнадесет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1371/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем едно/, 20482.501.1370 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем нула/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел Х IV /четиринадесет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2494, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2493, 20482.501.2491, 20482.501.2495.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204621.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-1/03.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2478 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири седем осем/, площ 100 /сто/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1366 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест шест /, 20482.501.1363 /две нула четири осем две . пет пула едно . едно три шест три/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 197/едно девет седем/, парцел I /едно римско /, Начин на трайно ползване : За електроенергийното производствогр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2478, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2495, 20482.501.2479, 20482.501.1360АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204721.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-3/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2480 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем едно/, площ 100 /сто/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1929 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно девет две девет /, 20482.501.138 /две нула четири осем две . пет пула едно . едно три осем едно/, 20482.501.1379/две нула четири осем две . пет нула едно .седем девет/, 20482.501.1361/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест едно/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 197/едно девет седем/, парцел III / три римско /, Начин на трайно ползване : За електроенергийното производство.гр. Девня, кад. район 501, пл. № 2480, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2495, 20482.501.2479.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204821.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-2/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2479 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири седем девет/, площ 24 589 /двадесет и четири хиляди петстотин осемдесет и девет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1929 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно девет две девет/, 20482.501.1381 /две нула четири осем две . пет пула едно . едно три осем едво/, 20482.501.1367/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест седем/, 20482.501.1366 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест шест, 20482.501.1364 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест четири, 20482.501.1363 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест три/, 20482.501.1929/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест едно/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, 1366 /едно три шест шест/, квартал: 197/едно девет седем/, парцел II /две римско /, Начин на трайно ползване :Стадионгр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2479, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2480, 20482.501.2495, 20482.501.1360, 20482.501.2478АОС № № 330/06.12.2001г., 1753/01.12.2014г-На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204921.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-4/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2481 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем едно/, площ 1 072 /хиляда седемдесет и два/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1368/две нула четири осем две . пет пула едно . едно три шест осем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет седем/, парцел I /едно римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2481, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2489, 20482.501.2487, 20482.501.2486, 20482.501.2485, 20482.501.2495, 20482.501.2484, 20482.501.2482.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205021.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-5/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2482 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем две/, площ 396 /триста деветдесет и шест/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1361/две нула четири осем две . пет пула едно . едно три шест едно/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет седем/, парцел II /две римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2482, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2481, 20482.501.2484, 20482.501.2495, 20482.501.2483.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205121.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-6/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2483 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем три/, площ 396 /триста деветдесет и шест/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1361/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест едно/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел III /три римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2483, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2482, 20482.501.2484, 20482.501.2495.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205221.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-7/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2484/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем четири/, площ 600 /шестстотин/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1367 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно тришест седем/, 20482.501.1361 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест едно/ Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел IV /четири римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2484, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2482, 20482.501.2481, 20482.501.2485, 20482.501.2495, 20482.501.2483.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205321.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-8/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2485/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем пет/, площ 600 /шестстотин/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно тришест осем/, 20482.501.1361 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест едно/ Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел V /пет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2485, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2481, 20482.501.2486, 20482.501.2495, 20482.501.2484.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204206.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-294/05.09.2018г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2444 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири четири четири/, площ 2707 /Две хиляда седемстотин и седем/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, ул. "Здравец", Стар идентификатор : 20482.501.1330 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три три нула/, Номер по предходен план 1330 /едно три три нула/, квартал: 12 /едно две/, парцел II /две римско/, Начин на трайно ползване : За друг вид озеленени площигр. Девня, ул. "Здравец", кад. район 501, пл.№ 2444, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.1197, 20482.501.1329, 20482.501.2445, 20482.501.1256АОС № 141/13.01.2000г., АОС № 1419/28.01.2013гНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняДаИзтегли файла
204306.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-294/05.09.2018г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2445 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири четири пет/, площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, ул. "Здравец", Стар идентификатор : 20482.501.1330 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три три нула/, Номер по предходен план 1330 /едно три три нула/, квартал: 12 /едно две/, парцел III /три римско/, Начин на трайно ползване : За търговски обект, комплексгр. Девня, ул. "Здравец", кад. район 501, пл.№ 2445, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2444, 20482.501.1197, 20482.501.1329АОС № 141/13.01.2000г., АОС № 1419/28.01.2013гНямаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 42 (2087 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Следваща
[Условие]Създаване на филтър