ОБЩИНА ДЕВНЯ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
266125.11.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Идеална част с площ 9 /девет/ кв.м. от Поземлен имот № 20482.501.1155 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно пет пет/ целият с площ 458 / четиристотин петдесет и осем/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, ул.."Здравец" № 19, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 метра/, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:817 /осем едно седем/,гр. Девня, , кад. район 101, пл. № 258, с. Падина, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.501.1154, 20482.501.1256, 20482.501.1156, 20482.501.1152НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
266125.11.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот № 55110.101.258 /пет пет едно едно нула.едно нула едно.две пет осем/. / целият с площ 924/ деветстотин двадесет и четири/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, с. Падина, п.к. 9272, с. Падина, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:212 /две едно две/гр. Девня, , кад. район 101, пл. № 258, с. Падина, община Девня, област ВарнаПИ № № 55110.101.318, 55110.101.212,55110.101.213,55110.101.210,55110.101.211НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
266125.11.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот № 55110.101.258 /пет пет едно едно нула.едно нула едно.две пет осем/. / целият с площ 924/ деветстотин двадесет и четири/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, с. Падина, п.к. 9272, с. Падина, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:212 /две едно две/с.Падина, кад. район 101, пл. № 258, община Девня, област ВарнаПИ № № 55110.101.318, 55110.101.212, 55110.101.213, 55110.101.210, 55110.101.211НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
266225.11.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот № 55110.101.211 /пет пет едно едно нула.едно нула едно.две едно едно/. / целият с площ 2184/ две хиляди сто осемдесет и четири/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, с. Падина, п.к. 9272, с. Падина, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:212 /две едно две/с.Падина, кад. район 101, пл. № 258, община Девня, област ВарнаПИ № № 55110.101.318, 55110.101.258, 55110.101.213, 55110.101.210, 55110.101.334,55110.101.209,55110.101.336,55110.101.208НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
265709.11.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот № 20482.309.16/две нула четири осем две . три нула девет . едно шест/ с площ 19563 /деветнадесет хиляди петстотин шестдесет и три/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 метра/, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:857 /осем пет седем/ .гр. Девня, , кад. район 501, пл. № 2298, бул. "Съединение" № 207, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.309.11, 20482.309.15, 20482.125.985, 20482.125.990, 20482.125.988, 20482.125.986, 20482.125.987, 20482.122.728, 20482.125.961, 20482.309.26.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
265609.11.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот № 20482.309.16 /две нула четири осем две . три нула девет . едно шест/, с площ 19563 /деветнадесет хиляди петстотин шестдесет и три/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м/, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 857 /осем пет седем/.гр. Девня, , кад. район 309, пл. № 16, ул. "Хемус" , община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.301.11, 20482.309.15, 20482.125.985, 20482.125.990, 20482.125.988, 20482.125.986, 20482.125.987, 20482.122.728, 20482.125.961, 20482.309.26.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
265521.10.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот № 20482.501.2020/две нула четири осем две . пет нула едно . две нула две нула/ с площ 138 /едно три осем/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1491/ едно четири девет едно/, адрес на поземления иимот: гр. Девня, бул."Съединение".гр. Девня, , кад. район 501, пл. №2020, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.501.1145АОС № 954/12.11.2007г., АОС № 1366/23.02.2012г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
264821.10.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от Закона за общинската собственост във вр. със Зап. №1002-209/08.06.2020г.на Кмета на Община Девня Поземлен имот № 20482.307.500/две нула четири осем две . три нула седем .пет нула нула/ с площ 416 /четири едно шест/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване, Предишен идентификатор:20482.307.143 /две нула четири осем две . три нула седем . едно четири три/, 20482.307.27/две нула четири осем две . три нула седем . две седем/, Номер по предходен план: 3070143,27 / три нула седем нула едно четири три , две седем /, квартал:36 /три шест/, парцел: ХIХ /римско деветнадесет/гр. Девня, , кад. район 307, пл. № 500, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.307.28, 20482.307.23, 20482.307.22, 20482.307.19.АОС № 934/27.06.2007г., АОС №2096/27.11.2019г., АОС №2097/27.11.2019г..На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
265421.10.2020 г.Частначл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост Сомостоятеле обект сграда с идентификатор 20482.309.1.4.15/две нула четири осем две . три девет едно .едно . четири . пет/ със ЗП 36,50 /тредесет и шест цяло и петдесет/ кв.м. по Кадастрална карта на гр. Девня, представляващ друг вид самостоятелен обект на етаж - 1 /минус едно/ в сграда с идентификатор 20482.309.1.4/две нула четири осем две . три нула девет . едно . четири/ с преднаэначение: Здравно заведение, разположена в ПИ с идентификатор 20482.309.1/две нула четири осем две . три нула девет . едно/. Брой нива на обекта: 1 /едно/ ниво.гр. Девня, ул."Хемус" , ет.1, кад. район 309, пл. № 1, община Девня, област Варнана същия етаж: 20482.309.1.4.2, под обекта: 20482.309.1.4.5, 20482.309.1.4.4, над обекта:20482.309.1.4.3АОС № 133/09.07.1999г., АОС №884/14.09.2006г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
265221.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот № 20482.4991.481/две нула четири осем две . четири девет девет . четири осем едно/ с площ 600 /шест нула нула/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:4990481 /четири девет девет нула четири осем едно/ Категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/.гр. Девня, , кад. район 4991, пл. № 481, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.4991.29, 20482.501.1731, 20482.501.1729, 20482.501.1728, 20482.4991.30, 20482.230.49, 20482.4991.483.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
265121.10.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с решение на ОбС - Девня № 14 от Протокол 2/15.11.2019г. за одобрение на ПУП - ПУР по чл.16 от ЗУТ за Промишлена зона - юг, гр. Девня Поземлен имот № 20482.505.645/две нула четири осем две . пет нула пет . шест четири пет/ с площ 2180 / две едно осем нула/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, Предишен идентификатор:20482.505.320/две нула четири осем две . пет нула пет . три две нула/, Номер по предходен план: 5059008/ пет нула пет девет нула нула осем/гр. Девня, , кад. район 505, пл. № 645, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.505.655, 20482.505.175, 20482.505.23..АОС № 1042/27.05.2009г..На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
264921.10.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с решение на ОбС - Девня № 14 от Протокол 2/15.11.2019г. за одобрение на ПУП - ПУР по чл.16 от ЗУТ за Промишлена зона - юг, гр. Девня Поземлен имот № 20482.505.647/две нула четири осем две . пет нула пет . шест четири седем/ с площ 791/седем девет едно/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За паркинг, Предишен идентификатор:20482.505.230/две нула четири осем две . пет нула пет . две три нула/, Номер по предходен план: 5059010/ пет нула пет девет нула едно нула /гр. Девня, , кад. район 505, пл. №647, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.505.481, 20482.505.231, 20482.505.654.АОС № 1968/21.06.2018г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
265021.10.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с решение на ОбС - Девня № 14 от Протокол 2/15.11.2019г. за одобрение на ПУП - ПУР по чл.16 от ЗУТ за Промишлена зона - юг, гр. Девня. Поземлен имот № 20482.505.648/две нула четири осем две . пет нула пет . шест четири осем/ с площ 363 /три шест три/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За паркинг, Предишен идентификатор:20482.505.230/две нула четири осем две . пет нула пет . две три нула/, Номер по предходен план: 5059010/ пет нула пет девет нула едно нула /гр. Девня, , кад. район 505, пл. №648, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.505.265, 20482.505.654.АОС № 1968/21.06.2018г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
265321.10.2020 г.Частначл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот представляващ сграда с идентификатор 20482.309.1.4.1 /две нула четири осем две . три девет едно .едно . четири . едно/ със ЗП 198 /едно девет осем/ кв.м. по Кадастрална карта на гр. Девня, ул."Хемус", ет.1 /едно/, стар идентификатор: няма. Самостоятелният обект се намира на етаж 1 /едно/ в сграда с идентификатор 20482.309.1.4/две нула четири осем две . три нула девет . едно . четири/, предназначение: Здравно заведение, същият е разположена в ПИ с идентификатор 20482.309.1/две нула четири осем две . три нула девет . едно/. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, Брой нива на обекта: 1 /едно/.Ниво: 1/едно/.гр. Девня, ул."Хемус" , ет.1, кад. район 309, пл. № 1, община Девня, област Варнана същия етаж: 20482.309.1.4.2, под обекта: 20482.309.1.4.5, 20482.309.1.4.4, над обекта:20482.309.1.4.3АОС № 133/09.07.1999г., АОС №884/14.09.2006г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
265819.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Идеална част с площ 146.00 /сто читиридесет и шест/ кв.м. от Поземлен имот № 20482.307.25 /две нула четири осем две . три нула седем . две пет/ с целият площ 814 /осемстотин и четиринадесет/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, ул.."Съединение" № 44, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:215 /две едно пет/, кв. 36 /тридесети и шест/, парщел VII /римско седем/.гр. Девня, , кад. район 307, пл. № 25, бул. "Съединение" № 44, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.307.24, 20482.307.28, 20482.307.29, 20482.307.26НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
266119.10.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот № 20482.307.224 /две нула четири осем две . три нула седем . две две четири/ с площ 901 / деветстотин и един/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, ул.."Дружба" , Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10/, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:474 /четири едем четири/,гр. Девня, , кад. район 307, пл. № 224, ул. "Дружба" , община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.307.223, 2042.307.228, 20482.307.254, 20482.307.362, 20482.306.67, 20482.307.238АОС № 415/15.03.2002г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
293415.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.187.53 /две нула четири осем две . едно осем седем . пет три/ с площ 639 /шестстотин тридесет и шест/ кв.м., местност Белият рид, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187053 /едно осем седем нула пет три/ Категория на земята при неполивни условия:6 /шеста/.гр. Девня, местност Белият рид, кад. район 187, пл. № 53, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.96, 20482.187.52, 20482.187.95, 20482.187.54.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
293515.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.187.54 /две нула четири осем две . едно осем седем . пет четири/ с площ 828 /осемстотин двадесет и осем/ кв.м., местност Белият рид, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187054 /едно осем седем нула пет четири/ Категория на земята при неполивни условия:6 /шеста/.гр. Девня, местност Белият рид, кад. район 187, пл. № 54, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.96, 20482.187.53, 20482.187.95.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
293615.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.187.55 /две нула четири осем две . едно осем седем . пет пет/ с площ 468/четиристотин шестдесет и осем/ кв.м., местност Белият рид, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187055 /едно осем седем нула пет четири/ Категория на земята при неполивни условия:6 /шеста/.гр. Девня, местност Белият рид, кад. район 187, пл. № 55, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.48, 20482.187.49, 20482.187.95, 20482.1987.96.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
293715.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.187.57 /две нула четири осем две . едно осем седем . пет седем/ с площ 975/деветстотин седемдесет и пет/ кв.м., местност Белият рид, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187057 /едно осем седем нула пет седем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/.гр. Девня, местност Белият рид, кад. район 187, пл. № 57, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.106, 20482.187.58, 20482.187.45, 20482.1987.46, 20482.187.47, 204823.187.56.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
293815.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.187.72 /две нула четири осем две . едно осем седем . седем две/ с площ 931/деветстотин тридесет и един/ кв.м., местност Белият рид, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187072 /едно осем седем нула седем две/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/.гр. Девня, местност Белият рид, кад. район 187, пл. № 72, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.99, 20482.187.71, 20482.187.63, 20482.187.62, 20842.187.61, 20482.187.73.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
293915.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.187.73 /две нула четири осем две . едно осем седем . седем три/ с площ 687/шестстотин осемдесет и седем/ кв.м., местност Белият рид, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187073 /едно осем седем нула седем три/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/.гр. Девня, местност Белият рид, кад. район 187, пл. № 73, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.99, 20482.187.106, 20482.187.72, 20482.187.62, 20842.187.61, 20482.187.60.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
294015.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.187.74/две нула четири осем две . едно осем седем . седем четири/ с площ 435 /четиристотин тридесет и пет/ кв.м., местност Белият рид, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187074 /едно осем седем нула седем четири/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/.гр. Девня, местност Белият рид, кад. район 187, пл. № 74, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.98, 20482.187.105, 20482.187.71, 20482.187.106, 20842.187.99.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
294115.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.187.78/две нула четири осем две . едно осем седем . седем осем/ с площ 1322 /хиляда триста двадесет и два/ кв.м., местност Белият рид, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 187078 /едно осем седем нула седем осем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/.гр. Девня, местност Белият рид, кад. район 187, пл. № 78, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.77, 20482.187.80, 20482.187.81, 20482.187.82,20482.187.79, 20482.187.66, 20482.187.67, 20482.187.68НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
294215.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.187.80/две нула четири осем две . едно осем седем . осем нула/ с площ 415/четиристотин и петнадесет/ кв.м., местност Белият рид, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 187080 /едно осем седем нула осем нула/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/.гр. Девня, местност Белият рид, кад. район 187, пл. № 80, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.97, 20482.187.81, 20482.187.78, 20482.187.78, 20482.187.77, 20482.187.76НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
292814.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.191.643/две нула четири осем две . едно девет едно . шест четири три/ с площ 606 /сестстотин и шест/ кв.м., местност Лозята, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:190.889 /едно девет нула . осем осем девет/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност Лозята, кад. район 191, пл. № 643, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.5, 20482.191.6, 20482.191.7, 20482.191.644, 20482.191.625НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
292914.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.210.743 /две нула четири осем две . две едно нула . седем четири три/ с площ 834 /осемстотин тридесет и четири/ кв.м., местност Лозята, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.571 /едно девет едно . пет седем едно/ Категория на земята при неполивни условия: 9/девета/.гр. Девня, местност Лозята, кад. район 210, пл. №743, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.210.145, 20482.190.1085НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
293014.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.305.78 /две нула четири осем две . три нула пет . седем осем/ с площ 356 /триста петдесет и шест/ кв.м., местност Баш гъоз, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Защитена, Начин на трайно ползване: нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:115.359 /едно едно пет . три пет девет/ Категория на земята при неполивни условия: 5/пета/.гр. Девня, местност Баш гъоз, кад. район 305, пл. № 78, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.305.76, 20482.305.77, 20482.305.79НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
293114.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.305.80 /две нула четири осем две . три нула пет . осем нула/ с площ 613 /шестстотин и тринадесет/ кв.м., местност Баш гъоз, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Защитена, Начин на трайно ползване: нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:115.354 /едно едно пет . три пет четири/ Категория на земята при неполивни условия: 5/пета/.гр. Девня, местност Баш гъоз, кад. район 305, пл. № 80, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.305.81, 20482.305.79, 20482.305.77НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
293214.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.305.81 /две нула четири осем две . три нула пет . осем едно/ с площ 701 /седемстотин и един/ кв.м., местност Баш гъоз, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Защитена, Начин на трайно ползване: нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:115.355 /едно едно пет . три пет пет/ Категория на земята при неполивни условия: 5/пета/.гр. Девня, местност Баш гъоз, кад. район 305, пл. № 80, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.305.81, 20482.305.79, 20482.305.77НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
293314.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.305.82 /две нула четири осем две . три нула пет . осем две/ с площ 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м., местност Баш гъоз, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Защитена, Начин на трайно ползване: нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:115.356 /едно едно пет . три пет шест/ Категория на земята при неполивни условия: 5/пета/.гр. Девня, местност Баш гъоз, кад. район 305, пл. № 82, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.305.77, 20482.305.81НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
265909.10.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Идеална част с площ 175.00 /сто седемдесет и пет/ кв.м. от Поземлен имот № 20482.304.237/две нула четири осем две . три нула четири . две три седем/ с целият площ 1710 /хиляда седемстотин и десет/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, ул.."Средец" № 7, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:157 /едно пет седем/.гр. Девня, , кад. район 304, пл. № 237, ул. "Средец" № 7, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.304.251 20482.304.239, 20482.304.235 20482.304.236НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
264525.09.2020 г.Публичначл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 20482.306.156 /две нула четири осем две . три нула шест . едно пет шест/ с площ 8 809,00 /осем хиляди осемстотин и девет/ кв.м. по Кадастрална карта на гр. Девня, кв. Повеляново, ул."Мусала" № 2, Предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 156/едно пет шест/, 158 /едно пет осем/, квартал: 20/двадесет/, парцел: Х /римско десет/, Трайно предназнамение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование. Сгради разположени в него: 1.Сграда с идентификатор 20482.306.156.5 / две нула четири осем две . три нула шест . едно пет шест . пет/, ЗП - 729 /седем две девет/кв.м., на два етажа, стар идентификатор: 20482.306.156.1 /две нула четири осем две . три нула шест . едно пет шест . едно/, 20482.306.156.3 /две нула четири осем две . три нула шест . едно пет шест . три/, номер по предходен план: няма, предназначение: сграда за образование. 2.Сграда с идентификатор 20482.306.156.6 /две нула четири . три нула шест . едно пет шест . шест/, ЗП - 51 /пет едно/кв.м., на един етаж, стар идентификатор: 20482.306.156.2 /две нула четири осем две . три нула шест . едно пет шест . две/, номер по предходен план: няма, прпедназначение: сграда за образование.гр. Девня, кв. Повеляново, ул."Мусала" № 2, кад. район 306, пл. № 156, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.306.50, 20482.306.157, 20482.306.52, 20482.306.155, 20482.306.152, 20482.306.2, 20482.306.240, 20482.306.239, 20482.306.151, 20482.306.238, 20482.306.1580.АОС № 128/08.07.1999г.СУ "Васил Левски" /бивше ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Девня съгласно решение на ОбС Девня № 20/31.12.2019 г. и Заповед № РД-14-21/21.05.2020г. на Министерство на образованието и науката/НеИзтегли файла
264325.09.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА. Идеална част с площ 768 /седемстотин шестдесет и осем/ кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 36868.201.6 /три шест осем шест осем . две нула едно . шест/, целият с площ 2 013,00 /две хиляди и тринадесет/ кв. м. по Кадастралната карта на гр.Девня, ул. "Христо Гайдаров" № 32, Предишен идентификатор - Няма, Номер по предходен план: 5010006 / пет нула едно нула нула нула шест/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване.с. Кипра, ул. "Христо Гайдаров" №32, кад. район 201, пл.№ 6, община Девня, област Варна.ПИ №№ 36868.201.8, 36868.201.361, 36868.201.7, 36868.33.56, 36868.201.5.НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
264425.09.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 55110.101.392 /пет пет едно едно нула . едно нула едно . три девет две/ с площ по Кадастралната карта на с. Падина - 931,00 /деветстотин тридесет и един/ кв. м., а по АОС № 892/05.04.2007г. - 930,00 /деветстотин и тридесет/ кв.м. , Предишен идентификатор - Няма, Номер по предходен план: 225 /две две пет/, кв.: 34 /три четири/, парцел ХХ /двадесет римско/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване.с. Падина, кад. район 101, пл.№ 392, община Девня, област Варна.ПИ №№ 55110.101.224, 55110.101.229, 55110.101.228, 55110.101.401, 55110.101.225, 55110.101.318.АОС № 892/05.04.2007г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
264625.09.2020 г.Частначл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 20482.306.156.7 /две нула четири осем две . три нула шест . едно пет шест. седем/ представляващ сграда със ЗП - 380,00 /триста и осемдесет/ кв.м. на един етаж разположена в имот с идентификатор 20482.306.156 /две нула четири осем две . три нула шест . едно пет шест/ по Кадастрална карта на гр. Девня, кв. Повеляново, ул."Мусала" № 2, Стар идентификатор: 20482.306.156.4 /две нула четири осем две . три нула шест . едно пет шест . четири/, Номер по предходен план: няма. Предназначение: Сграда за образование.гр. Девня, кв. Повеляново, ул."Мусала" № 2, кад. район 306, пл. № 156, община Девня, област Варна АОС № 128/08.07.1999г.СУ "Васил Левски" /бивше ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Девня съгласно решение на ОбС Девня № 20/31.12.2019 г. и Заповед № РД-14-21/21.05.2020г. на Министерство на образованието и науката./НеИзтегли файла
264725.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7 от ПЗР на ЗМСМА и писмо № РД-20-0803-89/1/ от 14.09.2020г. на Обл. Управител на обл. Варна Поземлен имот № 20482.505.242/две нула четири осем две . пет нула пет. две четири две/ с площ 3 585,00 /три хиляди петстотин осемдесет и пет/ кв.м., местностДо Агрополихим, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: горска, Начин на трайно ползване: просека, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 2100656 /две едно нула нула шест пет шест/ Категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/.гр. Девня, местност До Агрополихим, кад. район 505, пл. № 242 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.505.309, 20482.505.668, 20482.505.375, 20482.505.374, 20482.505.373, 20482.505.503.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
263318.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.191.134/две нула четири осем две . едно девет едно. едно три четири/ с площ 240/двеста и четиридесет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191134 /едно девет едно едно три четири/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 191, пл. № 134, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.551, 20482.191.546,20482.191.131,20482.191.544,20482.191.133НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
263418.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.191.135/две нула четири осем две . едно девет едно. едно три пет/ с площ 658/шестотин шестдесет и осем/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191135 /едно девет едно едно три пет/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 191, пл. № 135, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.551, 20482.191.554,20482.191.546,20482.191.136НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
263518.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.191.136/две нула четири осем две . едно девет едно. едно три шест/ с площ 665/шестотин шестдесет и пет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191136 /едно девет едно едно три шест/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 191, пл. № 136, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.554, 20482.191.546,20482.191.137,20482.191.135НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
263618.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.191.137/две нула четири осем две . едно девет едно. едно три седем/ с площ 823/осемстотин двадесет и три/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191137 /едно девет едно едно три седем/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 191, пл. № 137, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.554, 20482.191.546,20482.191.138,20482.191.136НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
263718.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.191.140/две нула четири осем две . едно девет едно. едно четири нула/ с площ 803/осемстотин и три/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191140 /едно девет едно едно четири нула/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 191, пл. № 140, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.142, 20482.191.139,20482.191.141,20482.191.546НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Ккмета на Община Девня.НеИзтегли файла
263818.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.191.141/две нула четири осем две . едно девет едно. едно четири едно/ с площ 646/шестотин четиридесет и шест/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191141 /едно девет едно едно четири едно/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 191, пл. № 141, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.142, 20482.191.140,20482.191.139,20482.191.554НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
263918.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.191.146/две нула четири осем две . едно девет едно. едно четири шест/ с площ 406/четиристотин и шест/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191146 /едно девет едно едно четири шест/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 146, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.148, 20482.191.554,20482.191.145,20482.191.147,20482.191.149НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
264018.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.191.148/две нула четири осем две . едно девет едно. едно четири осем/ с площ 463/четиристотин шестдесет и три/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191148 /едно девет едно едно четири осем / Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 148, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.160, 20482.191.554,20482.191.146,20482.191.147,20482.191.149НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
264118.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.191.149/две нула четири осем две . едно девет едно. едно четири девет/ с площ 105/сто и пет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191149 /едно девет едно едно четири девет / Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 149 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.555, 20482.191.160,20482.191.148,20482.191.146,20482.191.147НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
264218.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.191.150/две нула четири осем две . едно девет едно. едно пет нула/ с площ 146/сто четеридесет и шест/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191150 /едно девет едно едно пет нула / Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 150, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.153, 20482.191.555,20482.191.147,20482.191.151НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
290816.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.189.63/две нула четири осем две . едно осем девет. шест три/ с площ 449/четиристотин четеридесет и девет/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189063/едно осем девет нула шест три/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. №63, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.264,20482.189.65,20482.189.265НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
290916.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.189.65/две нула четири осем две . едно осем девет. шест пет/ с площ 1561/хиляда петстотин шестдесет и един/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189065/едно осем девет нула шест пет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 189, пл. № 65, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.66,20482.189.70,20482.189.64,20482.189.63,20482.265,20482.189.264НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
291016.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.189.66/две нула четири осем две . едно осем девет. шест шест/ с площ 1622/хиляда шестотин двадесет и два/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189066/едно осем девет нула шест шест/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. № 66, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.67,20482.189.65,20482.189.264НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 60 (2954 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
58
59
60
Следваща
[Условие]Създаване на филтър