ОБЩИНА ДЕВНЯ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
224428.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.430 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири три нула/ с площ 596/пестотин деведесет и шест / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190430/едно девет нула четири три нула/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.432, 20482.190.456, 20482.190.433,20482.190.429НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
224528.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.43 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири три едно/ с площ 315/триста и петнадесет / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190431/едно девет нула четири три едно/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.462, 20482.190.432,20482.190.429НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
224628.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.432 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири три две/ с площ 635/шестотин тридесет и пет / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190432/едно девет нула четири три две/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.462, 20482.190.1114, 20482.190.456,20482.190.430,20482.190.429,20482.190.431НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
224728.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.433 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири три три/ с площ 685/шестотин осемдесет и пет / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190433/едно девет нула четири три три/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.430, 20482.190.456, 20482.190.452,20482.190.1120,20482.190.1118,20482.190.1117,20482.190.434,20482.190.429НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
224828.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.442 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири четири две/ с площ 776/седемстотин седемдесет и шест / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190442/едно девет нула четири четири две/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.443, 20482.190.441, 20482.190.439,20482.190.436,20482.190.435НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
224928.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.444/две нула четири осем две . едно девет нула .четири четири четири/ с площ 263/двеста шейсет и три / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190444/едно девет нула четири четири четири/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1143, 20482.190.445, 20482.190.1124,20482.190.443НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
225028.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.447/две нула четири осем две . едно девет нула .четири четири седем/ с площ 339/триста тридесет и девет / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190447/едно девет нула четири четири седем/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.453, 20482.190.1144, 20482.190.1143,20482.190.448НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
222727.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.405 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири нула пет/ с площ409/четиристотин и девет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190405 /едно девет нула четири нула пет/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 405, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.393, 20482.190.406, 20482.190.404,20482.190.349,20482.190.1179,20482.190.1182НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
222927.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.410 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири едно нула/ с площ444/четиристотин четирдесет и четири/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190410 /едно девет нула четири едно нула/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 410 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.409, 20482.190.353, 20482.190.354,20482.190.1182НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
223027.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.411 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири едно едно/ с площ614/шестотин и четиринадесет / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190411 /едно девет нула четири едно едно/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 411, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.412, 20482.190.1108,20482.190.389НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
223127.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.412 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири едно две/ с площ814/осемстотин и четиринадесет / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190412 /едно девет нула четири едно две/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 412, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.413, 20482.190.1108,20482.190.411НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
223227.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.413 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири едно три/ с площ843/осемстотин четиринадесет и три / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190413 /едно девет нула четири едно три/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.414, 20482.190.460, 20482.190.1108,20482.190.412НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
223327.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.414 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири едно четири/ с площ928/деветстотин двадесет и осем / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190414 /едно девет нула четири едно четири/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.1081, 20482.190.1108,20482.190.413НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
223427.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.416 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири едно шест/ с площ373/триста седемдесет и три / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190416 /едно девет нула четири едно шест/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1081, 20482.190.417, 20482.190.1108НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
223527.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.417 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири едно седем/ с площ884/осемстотин осемдесет и четири / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190417 /едно девет нула четири едно седем/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.418, 20482.190.460, 20482.190.419,20482.190.420,20482.190.421,20482.190.422,20482.190.416,,20482.190.1108,20482.190.1081,20482.190.415НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
223627.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.418 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири едно осем/ с площ459/четиристотин педесет и девет / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190418 /едно девет нула четири едно осем/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.424, 20482.190.419,20482.190.417НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
223727.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.422 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири две две/ с площ221/двеста двадесет и едно / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: няма , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.421, 20482.190.423, 20482.190.1108,20482.190.417НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
223827.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.423 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири две три/ с площ363/триста шейсет и три / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190423/едно девет нула четири две три/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1110, 20482.190.1108, 20482.190.422,20482.190.421НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
223927.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.424 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири две четири/ с площ336/триста тридесет и шест/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190424/едно девет нула четири две четири/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.425, 20482.190.419,20482.190.418НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
224027.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.425 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири две пет/ с площ234/двеста тридесет и четири/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190425/едно девет нула четири две пет/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.426, 20482.190.419,20482.190.424НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
224127.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.426 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири две шест/ с площ391/триста деведесет и един / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190426/едно девет нула четири две шест , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.1111, 20482.190.428,20482.190.419,20482.190.425НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
224227.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.427 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири две седем/ с площ183/сто осемдесет и три / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190427/едно девет нула четири две седем , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1028, 20482.190.460, 20482.190.1029,,20482.190.490НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
224327.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.428 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири две осем/ с площ 273/двеста седемдесет и три / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: няма , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.426, 20482.190.1111, 20482.190.1112,20482.190.1110,20482.190.421,20482.190.420,20482.190.419НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
222626.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.403 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири нула три/ с площ382/триста осемдесет и два/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190403 /едно девет нула четири нула три/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 403, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.395, 20482.190.402, 20482.190.1109,20482.190.1179НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
222226.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.388 /две нула четири осем две . едно девет нула . три осем осем/ с площ 631/шестотин тридесет и едно/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190388 /едно девет нула три осем осем/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 388, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.389, 20482.190.1108НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
222326.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.389 /две нула четири осем две . едно девет нула . три осем девет/ с площ 650/шестотин и педесет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190389 /едно девет нула три осем девет/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 389, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.411, 20482.190.1108,20482.190.388НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
222426.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.394 /две нула четири осем две . едно девет нула . три девет четири/ с площ 595/петстотин деведесет и пет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190394 /едно девет нула три девет четири/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 394, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.395, 20482.190.1109, 20482.190.406,20482.190.393,20482.190.1108НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
222526.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.398 /две нула четири осем две . едно девет нула . три девет осем/ с площ656/шестотин педесет и шест/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190398 /едно девет нула три девет осем/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 398, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.397, 20482.190.399, 20482.190.1110,20482.190.400,20482.190.407НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
222826.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.409 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири нула девет/ с площ231/двеста тридесет и едно/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190409 /едно девет нула четири нула девет/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 409, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.351, 20482.190.352, 20482.190.353,20482.190.410,20482.190.1182НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
222126.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.385 /две нула четири осем две . едно девет нула . три осем пет/ с площ 547 /петстотин четиридесет и седем / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190385 /едно девет нула три осем пет/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пет/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 385, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1108, 20482.190.387, 20482.190.386, 20482.190.384, 20482.190.382НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
221125.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.353 /две нула четири осем две . едно девет нула . три пет три/ с площ 454 /четиристотин петдесет и четири/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190353 /едно девет нула три пет три/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 353, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.409, 20482.190.352, 20482.190.1179, 20482.190.354, 20482.190.410НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
221225.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.361 /две нула четири осем две . едно девет нула . три шест едно/ с площ 238 /двеста тридесет и осем/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190361 /едно девет нула три шест едно/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 361, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1103, 20482.190.360, 20482.190.1179, 20482.190.362НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
221325.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.362 /две нула четири осем две . едно девет нула . три шест две/ с площ 452/ четиристотин педесет и две / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190362 /едно девет нула три шест две/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 362, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.364, 20482.190.1103, 20482.190.361, 20482.190.1179,20482.190.363НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
221425.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.363 /две нула четири осем две . едно девет нула . три шест три/ с площ 779/ седемстотин седемдесет и девет / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190363 /едно девет нула три шест три/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 363, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.364, 20482.190.1108, 20482.190.362, 20482.190.1179НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
221525.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.364 /две нула четири осем две . едно девет нула . три шест четири/ с площ 463/четиристотин шейсет и три / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190364 /едно девет нула три шест четири/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 364, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1108, 20482.190.1103, 20482.190.362, 20482.190.363НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
221625.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.367 /две нула четири осем две . едно девет нула . три шест седем/ с площ 561/петстотин шейсет и едно / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190367 /едно девет нула три шест седем/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девет/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 367, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1108, 20482.190.1104, 20482.190.366, 20482.190.365НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
221725.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.368 /две нула четири осем две . едно девет нула . три шест осем/ с площ 559/петстотин петдесет и девет / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190368 /едно девет нула три шест осем/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девет/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 368, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.371, 20482.190.370, 20482.190.1082, 20482.190.460,20482.190.369,20482.190.1108НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
221925.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.379 /две нула четири осем две . едно девет нула . три седем девет/ с площ 598 /петстотин деведесет и осем / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190379 /едно девет нула три седем девет/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девет/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 379, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.460, 20482.190.1108, 20482.190.1105, 20482.190.378НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
222025.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.382 /две нула четири осем две . едно девет нула . три осем две/ с площ 694 /шестотин деведесет и четири / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 190382 /едно девет нула три осем две/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пет/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 382, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1108, 20482.190.385, 20482.190.384, 20482.190.383,204.190.356,20482.190.357,20482.190.1103НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
221825.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.374 /две нула четири осем две . едно девет нула . три седем четири/ с площ 354 /триста петдесет и четири / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията : Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: Няма, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девет/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 374, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.373, 20482.190.375, 20482.190.376, 20482.190.377, 20482.190.460, 20482.190.369, 20482.190.370НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
220724.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА. Ид. част от 142,00 /сто четиридесет и два/ кв.м. от поземлен имот с идентификатор 20482.501.1125 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно две пет/, целият с площ 1182,00 /хиляда сто осемдесет и два/ кв. м. по Кадастралната карта на гр.Девня, бул. "Съединение" № 127, Предходен идентификатор - Няма, Номер по предходен план: 39 /три девет/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване.гр. Девня, бул. "Съединение" №127, кад. район 501, пл.№ 1125, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.1124, 20482.501.1131, 20482.501.1126, 20482.501.1101НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
221024.02.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС и Заповед №1002-114/25.03.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2356 /две нула четири осем две . пет нула едно . две три пет шест/, с площ 214,00 /двеста и четиринадесет/ кв. м. по Кадастралната карта на гр.Девня, ул. "Здравец" № 59, Предходен идентификатор - 20482.501.1169 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно шест девет/, Номер по предходен план: квартал: 194 /едно девет четири/, парцел VI /шест - римско/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За съоръжение на електорпровод.гр. Девня, ул. "Здравец"№59 , кад. район 501, пл.№ 2356, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.2355, 20482.501.2357, 20482.146.685, 20482.146.708, 20482.501.1168АОС №№ 556/26.02.2004г., 1383/28.03.2012г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
220824.02.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА. Поземлен имот с идентификатор 20482.304.199 /две нула четири осем две . три нула четири . едно девет девет/, с площ 12679,00 /дванадесет хиляди шестстотин седемдесет и девет/ кв. м. по Кадастралната карта на гр.Девня, ул. "Васко Могиларове" , Предходен идентификатор - Няма, Номер по предходен план: Няма, Трайно предназначение на територията: Защитена, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване.гр. Девня, ул. "Васил Могиларов" , кад. район 304, пл.№ 199, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.304.198, 20482.304.184, 20482.304.315, 20482.304.181НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
220924.02.2020 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС и Заповед №1002-114/25.03.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2358 /две нула четири осем две . пет нула едно . две три пет осем/, с площ 153,00 /сто петдесет и три/ кв. м. по Кадастралната карта на гр.Девня, ул. "Здравец" № 30 , Предходен идентификатор - 20482.501.1169 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно шест девет/, Номер по предходен план: 1169 /едно едно шест девет/, квартал: 195 /едно девет пет/, парцел III /три - римско/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За съоръжение за газопровод.гр. Девня, ул. "Здравец"№ 30 , кад. район 501, пл.№ 2358, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.2363, 20482.146.708, 20482.501.2355АОС №№ 556/26.02.2004г., 1383/28.03.2012г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
218614.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.313 /две нула четири осем две . едно девет нула . три едно три/ с площ 535 /петстотин тридесет и пет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190313 /едно девет нула три едно три/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 313 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1110, 20482.190.458, 20482.190.312НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
219414.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.328 /две нула четири осем две . едно девет нула . три две осем/ с площ 622 /шестстотин двадесет и два/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190328 /едно девет нула три две осем/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 328 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.329, 20482.190.330, 20482.190.331, 20482.190.327, 20482.190.326, 20482.190.1179, 20482.190.286НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
218714.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.314 /две нула четири осем две . едно девет нула . три едно четири/ с площ 752 /седемстотин петдесет и два/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190314 /едно девет нула три едно четири/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 314 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.344, 20482.190.1110, 20482.190.315НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
218814.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.316 /две нула четири осем две . едно девет нула . три едно шест/ с площ 315 /триста и петнадесет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190316 /едно девет нула три едно шест/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 316 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.343, 20482.190.344, 20482.190.1110, 20482.190.315, 20482.190.317НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
218914.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.317 /две нула четири осем две . едно девет нула . три едно седем/ с площ 745 /седемстотин четиридесет и пет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190317 /едно девет нула три едно седем/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 317 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.343, 20482.190.1110, 20482.190.316, 20482.190.318НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
219014.02.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.319 /две нула четири осем две . едно девет нула . три едно девет/ с площ 338 /триста тридесет и осем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190319 /едно девет нула три едно девет/ , Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 319 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.318, 20482.190.1110, 20482.190.320НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 45 (2246 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
43
44
45
Следваща
[Условие]Създаване на филтър