ОБЩИНА ДЕВНЯ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
250803.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1063/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула шест три/ с площ 574/петстотин седемдесет и четири/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.455/едно девет едно. четири пет пет/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1063, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1061, 20482.190.1067,20482.190.1065,20482.190.1185,20482.190.1064НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
250903.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1064/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула шест четири/ с площ 662/шестотин шестдесет и два/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.644/едно девет едно. шест четири четири/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1064, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1063, 20482.190.1185,20482.190.458,20482.190.1062НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
251003.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1067/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула шест седем/ с площ 652/шестотин петдесет и два/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.646/едно девет едно. шест четири щест/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1067, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1068, 20482.190.689,20482.190.688,20482.190.1066,20482.190.1065,20482.190.1063,20482.190.1061,20482.190.1060,20482.190.1186НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
251203.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1071/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула седем едно/ с площ 362/триста шестдесет и два/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.585/едно девет едно. пет осем пет/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1071, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.285, 20482.190.290,20482.190.299,20482.190.294,20482.190.289НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
251303.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1073/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула седем три/ с площ 341/триста четирдесет и един/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.584/едно девет едно. пет осем четири/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1073, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.275, 20482.190.295,20482.190.274,20482.190.270НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
251403.06.2020 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1075/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула седем пет/ с площ 279/двеста седемдесет и девет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.501/едно девет едно. пет нула едно/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1075, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.281, 20482.190.280,20482.190.279,20482.190.276,20482.190.1169,20482.190.265НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
251103.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1068/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула шест осем/ с площ 726/седемстотин двадесет и шест/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.465 /едно девет едно. четири шест пет/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1068, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1043, 20482.190.690,20482.190.689,20482.190.1067,20482.190.1186,20482.190.1059,20482.190.1057,20482.190.1058,20482.190.1052,20482.190.1045НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
249803.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение №4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1048 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула четири осем/ с площ 524/петстотин двадесет и четири/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.643/едно девет едно. шест четири три/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1048, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1187, 20482.190.1042.,20482.190.1043,20482.190.1045,20482.190.1050,20482.190.1049НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
249903.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1049 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула четири девет/ с площ 700/седемстотин/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.445/едно девет едно. четири четири пет/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1046, 20482.190.1187.,20482.190.1048,20482.190.1050,20482.190.1047НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Ощина ДевняНеИзтегли файла
250003.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение №4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1052 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула пет две/ с площ 480/четиристотин и осемдесет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.448/едно девет едно. четири четири осем/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1052, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1050, 20482.190.1110.,20482.190.1045,20482.190.1043,20482.190.1068,20482.190.1058,20482.190.1051НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
250103.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1054 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула пет четири / с площ 516/петстотин и шеснадесет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.451/едно девет едно. четири пет едно/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1054, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1053, 20482.190.1110.,20482.190.1062,20482.190.1055НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
250203.06.2020 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1056 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула пет шест / с площ 348/триста четирдесет и осем/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.494/едно девет едно. четири девет четири/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1056, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1055, 20482.190.1110.,20482.190.1062,20482.190.458НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
250303.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1057 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула пет седем / с площ 533/петстотин тридесет и три/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.460/едно девет едно. четири шест нула/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1057, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1058, 20482.190.1068.,20482.190.1059,20482.190.1051НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
250403.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1058 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула пет осем/ с площ 505/петстотин и пет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.461/едно девет едно. четири шест едно/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1058, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1068, 20482.190.1057.,20482.190.1051,20482.190.1052НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
250503.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1059 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула пет девет/ с площ 715/седемстотин и петнадесет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.459/едно девет едно. четири пет девет/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1059, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1068, 20482.190.1186.,20482.190.1051,20482.190.1057НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
250603.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1060 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула шест нула/ с площ 340/триста и четирдесет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.457/едно девет едно. четири пет седем/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1060, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1186, 20482.190.1067.,20482.190.1061,20482.190.1062,20482.190.1051НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
250703.06.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1061 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула шест едно/ с площ 469/четиристотин шейсет и девет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.456/едно девет едно. четири пет шест/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1061, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1067, 20482.190.1065.,20482.190.1063,20482.190.1062,20482.190.1060НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
248829.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1031/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула три едно/ с площ 666/шестотин шейсет шест/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.532/едно девет едно пет три две/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1031, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.661, 20482.190.1032.,20482.190.913,20482.190.914,20482.190.1033,20482.190.916,20482.190.922,20482.190.964,20482.190.963,20482.190.912,20482.190.911,20482.190.910,20482.190.909,20482.190.908,20482.190.666,20482.190.662НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
248929.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1034/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула три четири/ с площ 319/триста и деветнадесет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.623/едно девет едно. шест две три/ Категория на земята при неполивни условия: /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1034, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.870, 20482.190.869.,20482.190.868,20482.190.489,20482.190.867НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
249029.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1035/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула три пет/ с площ 472/четиристотин седемдесет и два/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.613/едно девет едно. шест едно три/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1035, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.652, 20482.190.653.,20482.190.654,20482.190.668,20482.190.489,20482.190.669НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
249129.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1036/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула три шест/ с площ 425/четиристотин двадесет и пет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.510/едно девет едно. пет едно нула/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1036, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.473, 20482.190.460.,20482.190.471,20482.190.470,20482.190.1144НямашНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
249229.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1037/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула три седем/ с площ 153/сто петдесет и три/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.618/едно девет едно. шест едно осем/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1037, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.735, 20482.190.730.,20482.190.737,20482.190.734НямашНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
249329.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1040 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула четири нула/ с площ 282/двеста осемдесет и две/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.615/едно девет едно. шест едно пет/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1040, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.691, 20482.190.692.,20482.190.699,20482.190.688,20482.190.1039НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.чНеИзтегли файла
249429.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1041 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула четири едно/ с площ 615/шестотин и петнадесет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.443/едно девет едно. четири четири три/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1041, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1038, 20482.190.1044.,20482.190.1187,20482.190.1046,20482.190.1110НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
249529.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1045 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула четири пет/ с площ 576/петстотин седемдесет и шест/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.649/едно девет едно. шест четири девет/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1045, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1048, 20482.190.1043.,20482.190.1068,20482.190.1052,20482.190.1050НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
249629.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1046 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула четири шест/ с площ 282/двеста осемдесет и два/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.444/едно девет едно. четири четири четири/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1046, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1041, 20482.190.1187.,20482.190.1049,20482.190.1047,20482.190.1110НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
249729.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1047 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула четири седем/ с площ 737/седемстотин тридесет и седем/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.446/едно девет едно. четири четири шест/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1047, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1110, 20482.190.1046.,20482.190.1049,20482.190.1050НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
247828.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1015/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула едно пет/ с площ 294/двеста деведесет и четири/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.607 /едно девет едно . шест нула седем/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1015, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1012, 20482.190.567,20482.190.460,20482.190.566НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
247928.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1019/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула едно девет/ с площ 273/двеста седемдесет и три/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.609 /едно девет едно . шест нула девет/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1019, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.554, 20482.190.555,20482.190.562,20482.190.563,20482.190.1018,20482.190.1020НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
248028.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г, Поземлен имот № 20482.190.1018/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула едно осем/ с площ 79/седемдесет и девет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Изоставена орна земя, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.517 /едно девет едно . пет едно седем/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1018 , община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.550, 20482.190.552,20482.190.1020,20482.190.1019,20482.190.563,20482.190.584,20482.190.585,20482.190.587,20482.190.588,20482.190.1021,20482.190.549НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
248128.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1020/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула две нула/ с площ 564/петстотин шейсет и четири/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.608 /едно девет едно . шест нула осем/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1020, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.551, 20482.190.553,20482.190.554,20482.190.1019,20482.190.1018,20482.190.552НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
248228.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.190.1024/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула две четири/ с площ 518/петстотин и осемнадесет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.600 /едно девет едно . шест нула нула/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1024, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.534, 20482.190.1178,20482.190.533,20482.190.460,20482.190.532,20482.190.1085НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
248328.05.2020 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1026/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула две шест/ с площ 617/шестотин и седемнадесет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.511 /едно девет едно . пет едно едно/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1026, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.477, 20482.190.476,20482.190.460,20482.190.478,20482.190.479НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
248428.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1027/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула две седем/ с площ 208/двеста и осем / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.514 /едно девет едно . пет едно четири/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1027, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.520, 20482.190.493,20482.190.495,20482.190.497,20482.190.498,20482.190.496НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
248528.05.2020 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1028/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула две осем/ с площ 814/осемстотин и четиринадесет / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.507 /едно девет едно . пет нула седем/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1028, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.521, 20482.190.524,20482.190.525,20482.190.1030,20482.190.491,20482.190.488,20482.190.1029,20482.190.427,20482.190.490,20482.190.492,20482.190.493,20482.190.520,20482.190.519НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
248628.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1029/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула две девет/ с площ 178/сто седемдесет и осем / кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.593 /едно девет едно . пет девет три/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1029, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.488, 20482.190.460,20482.190.427,20482.190.1028НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
248728.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.190.1030/две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула три нула/ с площ 408/четиристотин и осем/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191.513 /едно девет едно . пет едно три/ Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 1030, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.526, 20482.190.1001,20482.190.480,20482.190.460,20482.190.484,20482.190.485,20482.190.487,20482.190.486,20482.190.488,20482.190.491,20482.190.1028,20482.190.525НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на Община Девня.НеИзтегли файла
281020.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.145/две нула четири осем две . едно осем девет.едно четири пет/ с площ 693/шетсотин деведесет и три / кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189145/едно осем девет едно четири пет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.146, 20482.189.144,20482.189.135,20482.189.261НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
281120.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.148/две нула четири осем две . едно осем девет.едно четири осем/ с площ 811/осемстотин и единадесет / кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189149/едно осем девет едно четири деевт/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.149, 20482.189.147,20482.189.261НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
281220.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.151/две нула четири осем две . едно осем девет.едно пет едно/ с площ 599/петстотин деведесет и девет / кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189151/едно осем девет едно пет едно/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.149, 20482.189.261,20482.189.150НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
281320.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.150/две нула четири осем две . едно осем девет.едно пет нула/ с площ 351/триста петдесет и един/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189150/едно осем девет едно пет нула/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.151, 20482.189.149,20482.189.261НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
281420.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.157/две нула четири осем две . едно осем девет.едно пет седем/ с площ 413/четиристотин и тринадесет/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189157/едно осем девет едно пет седем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.158, 20482.189.253,20482.189.156,20482.189.261НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
281520.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.155/две нула четири осем две . едно осем девет.едно пет пет/ с площ 268/двеста шестдесет и осем/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Овощна градина, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189155/едно осем девет едно пет пет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.156, 20482.189.253,20482.189.277,20482.189.261НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
281620.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.159/две нула четири осем две . едно осем девет.едно пет девет/ с площ 929/деветстотин двадесет и девет/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189159/едно осем девет едно пет девет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.160, 20482.189.253,20482.189.161,20482.189.158,20482.189.261НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
281720.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.161/две нула четири осем две . едно осем девет.едно шест едно/ с площ 494/четиристотин деведесет и четири/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189161/едно осем девет едно шест едно/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.162, 20482.189.253,20482.189.159,20482.189.160НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
281820.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.170/две нула четири осем две . едно осем девет.едно седем нула/ с площ 206/двеста и шест/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189170/едно осем девет едно седем нула/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.171, 20482.189.253,20482.189.261НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
281920.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.171/две нула четири осем две . едно осем девет.едно седем едно/ с площ 235/двеста тридесет и пет/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189171/едно осем девет едно седем едно/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.172, 20482.189.170,20482.189.253,20482.189.261НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
282020.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.175/две нула четири осем две . едно осем девет.едно седем пет/ с площ 538/петстоин тридесет и осем/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189175/едно осем девет едно седем пет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.253, 20482.189.176,20482.189.289,20482.189.174НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
278813.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.191.17/две нула четири осем две . едно девет едно.едно седем/ с площ 369/триста шестдесет и девет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191017/едно девет едно нула едно седем/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.18, 20482.191.15,20482.190.539,20482.191.16НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
278913.05.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.191.20/две нула четири осем две . едно девет едно.две нула/ с площ 369/триста шестдесет и девет/ кв.м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:191020/едно девет едно нула две нула/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.191.15, 20482.191.19,20482.191.21,20482.191.644,20482.191.14НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 57 (2818 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
55
56
57
Следваща
[Условие]Създаване на филтър