ОБЩИНА ДЕВНЯ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
291917.09.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА. Идеална част с площ 768 /седемстотин шестдесет и осем/ кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 36868.201.6 /три шест осем шест осем . две нула едно . шест/, целият с площ 2 013,00 /две хиляди и тринадесет/ кв. м. по Кадастралната карта на гр.Девня, ул. "Христо Гайдаров" № 32, Предишен идентификатор - Няма, Номер по предходен план: 5010006 / пет нула едно нула нула нула шест/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване.с. Кипра, ул. "Христо Гайдаров" №32, кад. район 201, пл.№ 6, община Девня, област Варна.ПИ №№ 36868.201.8, 36868.201.361, 36868.201.7, 36868.33.56, 36868.201.5.НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
292017.09.2020 г.ЧастнаЧл. 59, ал.1 от Закона за общинската собственост Поземлен имот с идентификатор 55110.101.392 /пет пет едно едно нула . едно нула едно . три девет две/ с площ по Кадастралната карта на с. Падина - 931,00 /деветстотин тридесет и един/ кв. м., а по АОС № 892/05.04.2007г. - 930,00 /деветстотин и тридесет/ кв.м. , Предишен идентификатор - Няма, Номер по предходен план: 225 /две две пет/, кв.: 34 /три четири/, парцел ХХ /двадесет римско/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване.с. Падина, кад. район 101, пл.№ 392, община Девня, област Варна.ПИ №№ 55110.101.224, 55110.101.229, 55110.101.228, 55110.101.401, 55110.101.225, 55110.101.318.АОС № 892/05.04.2007г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
290816.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.189.63/две нула четири осем две . едно осем девет. шест три/ с площ 449/четиристотин четеридесет и девет/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189063/едно осем девет нула шест три/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. №63, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.264,20482.189.65,20482.189.265НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
290916.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.189.65/две нула четири осем две . едно осем девет. шест пет/ с площ 1561/хиляда петстотин шестдесет и един/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189065/едно осем девет нула шест пет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 189, пл. № 65, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.66,20482.189.70,20482.189.64,20482.189.63,20482.265,20482.189.264НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
291016.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г. Поземлен имот № 20482.189.66/две нула четири осем две . едно осем девет. шест шест/ с площ 1622/хиляда шестотин двадесет и два/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189066/едно осем девет нула шест шест/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. № 66, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.67,20482.189.65,20482.189.264НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
291116.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.189.67/две нула четири осем две . едно осем девет. шест седем/ с площ 857/осемстотин петдесет и седем/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189067/едно осем девет нула шест седем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. №67, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.68,20482.189.66,20482.189.264НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
291216.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.189.69/две нула четири осем две . едно осем девет. шест девет/ с площ 686/шестотин осемдесет и шест/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189069/едно осем девет нула шест девет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. № 69, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.68,20482.189.264НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
291316.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.189.70/две нула четири осем две . едно осем девет. седем нула/ с площ 201/двеста и един/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Овощна градина, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:няма Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. № 70, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.71,20482.189.265,20482.189.65,20482.189.264НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
291416.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.189.71/две нула четири осем две . едно осем девет. седем едно/ с площ 535/петстотин тридесет и пет/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189071/едно осем девет нула седем едно/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. № 71, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.72,20482.189.70,20482.189.265,20482.189.264НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
291516.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.189.75/две нула четири осем две . едно осем девет. седем пет/ с площ 243/двеста четиридесет и три/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Овощна градина, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: няма Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. № 75, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.265,20482.189.76,20482.189.272,20482.189.123НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
291616.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.189.76/две нула четири осем две . едно осем девет. седем шест/ с площ 385/триста осемдесет и пет/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189076 /едно осем девет нула седем шест/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. № 76, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.77,20482.189.272,20482.189.75,20482.189.265НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
291716.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.189.77/две нула четири осем две . едно осем девет. седем седем/ с площ 236/двеста тридесет и шест/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189077 /едно осем девет нула седем седем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. № 77, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.78,20482.189.272,20482.189.76,20482.189.265НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
291816.09.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот № 20482.189.78/две нула четири осем две . едно осем девет. седем осем/ с площ 378/триста седемдесет о исем/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189078 /едно осем девет нула седем осем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Равнишка, кад. район 189, пл. № 78, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.272,20482.189.77,20482.189.265НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
289819.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.116/две нула четири осем две . едно осем девет. едно едно шест/ с площ 835/осемстотин тридесет и пет/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189116/едно осем девет едно едно шест/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.275,20482.189.117,20482.189.261,20482.189.115НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
289919.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.119/две нула четири осем две . едно осем девет. едно едно девет/ с площ 523/петстотин двадесет и три/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189119/едно осем девет едно едно девет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.120,20482.189.261,20482.189.118,20482.189.275НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
290019.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.123/две нула четири осем две . едно осем девет. едно две три/ с площ 953/деветстотин петдесет и три/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Овощна градина, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189123/едно осем девет едно две три/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.135,20482.189.134,20482.189.122,20482.189.113,20482.189.114,20482.189.124НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
290119.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.123/две нула четири осем две . едно осем девет. едно две три/ с площ 953/деветстотин петдесет и три/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Овощна градина, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189123/едно осем девет едно две три/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.128,20482.189.261,20482.189.126НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
290219.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.128/две нула четири осем две . едно осем девет. едно две осем/ с площ 852/осемстотин петдесет и два/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189128/едно осем девет едно две осем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.129,20482.189.261,20482.189.127НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
290319.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.129/две нула четири осем две . едно осем девет. едно две девет/ с площ 690/шестотин и деведесет/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189129/едно осем девет едно две девет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.262,20482.189.261,20482.189.128,20482.189.130НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
290419.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.131/две нула четири осем две . едно осем девет. едно три едно/ с площ 851/осемстотин петдесет и един/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189131/едно осем девет едно три едно/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.132,20482.189.261НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
290519.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.133/две нула четири осем две . едно осем девет. едно три три/ с площ 1047/хиляда четиридесет и седем/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189133/едно осем девет едно три три/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.183.1,20482.183.2,20482.183.3,20482.189.261,20482.189.132,20482.183.15НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
290619.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.134/две нула четири осем две . едно осем девет. едно три четири/ с площ 767/седемстотин шестдесет и седем/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Овощна градина, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189134/едно осем девет едно три четири/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.144,20482.189.122,20482.189.123,20482.189.135НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
290719.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.139/две нула четири осем две . едно осем девет. едно три девет/ с площ 552/петстотин петдесет и два/ кв.м., местност Равнишка, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 189139/едно осем девет едно три девет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.140,20482.189.261,20482.189.138НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
289018.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.188.88/две нула четири осем две . едно осем осем. осем.осем/ с площ 837/осемстотин тридесет и седем/ кв.м., местност ФАЗАНАРИЯТА, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:188088/едно осем осем нула осем осем/ Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.188.87,20482.280.90,20482.188.99,20482.188.81,20482.188.83НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
289118.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.188.92/две нула четири осем две . едно осем осем. девет две/ с площ 752/седемстотин петдесет и два/ кв.м., местност ФАЗАНАРИЯТА, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:188092/едно осем осем нула девет две/ Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.188.93,20482.188.121,20482.188.91,20482.188.99НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
289218.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.188.94/две нула четири осем две . едно осем осем. девет четири/ с площ 909/деветстотин и девет/ кв.м., местност ФАЗАНАРИЯТА, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:188094/едно осем осем нула девет четири/ Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.188.93,20482.188.95,20482.188.96,20482.188.121НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
289318.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.188.95/две нула четири осем две . едно осем осем. девет пет/ с площ 267/двеста шестдесет и седем/ кв.м., местност ФАЗАНАРИЯТА, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: Няма Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.280.90,20482.280.89,20482.188.96,20482.188.94,20482.188.93НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
289418.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.188.97/две нула четири осем две . едно осем осем. девет седем/ с площ 57/петдесет и седем/ кв.м., местност ФАЗАНАРИЯТА, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: Няма Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.188.116,20482.188.30,20482.188.23НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
289518.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.188.101/две нула четири осем две . едно осем осем. едно нула едно/ с площ 687/шестотин осемдесет и седем/ кв.м., местност ФАЗАНАРИЯТА, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Пасище, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 188101/едно осем осем едно нула едно/ Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.188.73,20482.188.104,20482.188.100,20482.188.105,20482.188.75,20482.188.102,20482.188.121,20482.188.124,20482.188.118НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
289618.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.188.103/две нула четири осем две . едно осем осем. едно нула шис/ с площ 76/седемдесет и шест/ кв.м., местност ФАЗАНАРИЯТА, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Пасище, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 188103/едно осем осем едно нула три/ Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.188.74,20482.188.127,20482.188.118НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
289718.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.188.106/две нула четири осем две . едно осем осем. едно нула шест/ с площ 663/шестотин шестдесет и три/ кв.м., местност ФАЗАНАРИЯТА, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Пасище, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 188106/едно осем осем едно нула шест/ Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.188.65,20482.188.82,20482.188.81,20482.188.99,20482.188.68,20482.188.67,20482.188.49,20482.188.66,20482.188.116НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
287817.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.187.19/две нула четири осем две . едно осем седем. едно девет/ с площ 839/осемстотин тридесет и девет/ кв.м., местност Белият Рид по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187019/едно осем седем нула едно девет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.29,20482.187.30,20482.187.18,20482.187.3,20482.187.2,20482.187.20НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
287917.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.187.24/две нула четири осем две . едно осем седем. две четири/ с площ 676/шестотин седемдесет и шест/ кв.м., местност Белият Рид по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Изоставено трайно насаждение, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187024/едно осем седем нула две четири/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.100,20482.187.25,20482.187.23НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
288017.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.187.29/две нула четири осем две . едно осем седем. две девет/ с площ 992/деветстотин деведесет и два/ кв.м., местност Белият Рид по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Изоставено трайно насаждение, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187029/едно осем седем нула две девет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.95,20482.187.30,20482.187.19,20482.187.20,20482.187.21,20482.187.28НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
288117.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.187.34/две нула четири осем две . едно осем седем. три четири/ с площ 538/петстотин тридесет и осем/ кв.м., местност Белият Рид по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187034/едно осем седем нула три четири/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.95,20482.187.35,20482.187.13,20482.187.14,20482.187.33НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
288217.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.187.35/две нула четири осем две . едно осем седем. три пет/ с площ 819/осемстотин и деветнадесет/ кв.м., местност Белият Рид по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187035/едно осем седем нула три пет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.95,20482.187.36,20482.187.12,20482.187.13,20482.187.14,20482.187.34НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
288317.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.187.37/две нула четири осем две . едно осем седем. три седем/ с площ 699/шестотин деветдесет и девет/ кв.м., местност Белият Рид по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187037/едно осем седем нула три седем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.95,20482.187.38,20482.187.10,20482.187.11,20482.187.12,20482.187.36НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
288417.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.187.38/две нула четири осем две . едно осем седем. три осем/ с площ 938/деветстотин тридесет и осем/ кв.м., местност Белият Рид по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187038/едно осем седем нула три осем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.95,20482.187.39,20482.187.9,20482.187.10,20482.187.11,20482.187.37НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
288517.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.187.40/две нула четири осем две . едно осем седем. четири нула/ с площ 726/седемстотин двадесет и шест/ кв.м., местност Белият Рид по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187040/едно осем седем нула четири нула/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.95,20482.187.88,20482.187.39НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
288617.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.187.45/две нула четири осем две . едно осем седем. четири пет/ с площ 961/деветстотин шестдесет и един / кв.м., местност Белият Рид по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187045/едно осем седем нула четири пет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.57,20482.187.58,20482.187.59,20482.187.93,20482.187.44,20482.187.46НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
288817.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.188.85/две нула четири осем две . едно осем осем. осем пет/ с площ 321/триста двадесет и един / кв.м., местност ФАЗАНАРИЯТА, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:188085/едно осем осем нула осем пет/ Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.188.62,20482.188.86,20482.188.82,20482.188.84НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
288917.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.188.86/две нула четири осем две . едно осем осем. осем шест/ с площ 277/двеста седемдесет и седем/ кв.м., местност ФАЗАНАРИЯТА, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:188086/едно осем осем нула осем шест/ Категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.188.62,20482.280.90,20482.188.87,20482.188.83,20482.188.82,20482.188.85НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
288717.08.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.187.52/две нула четири осем две . едно осем седем. пет две/ с площ 646/шестотин четиридесет и шест / кв.м., местност Белият Рид по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:187052/едно осем седем нула пет две/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.187.51,20482.187.95,20482.187.53,20482.187.96НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
286929.07.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.18/две нула четири осем две . едно осем девет. едно осем/ с площ 435/четиристотин тридесет и пет/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189018/едно осем девет нула едно осем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.19,20482.189.264,20482.189.17,20482.189.268НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
287029.07.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.22/две нула четири осем две . едно осем девет. две две/ с площ 437/четиристотин тридесет и седем/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189022/едно осем девет нула две две/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.265,20482.189.267,20482.282.123,20482.189.23НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
287129.07.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.23/две нула четири осем две . едно осем девет. две три/ с площ 733/седемстотин тридесет и три/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189023/едно осем девет нула две три/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.24,20482.189.265,20482.189.22,20482.282.123НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
287229.07.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.24/две нула четири осем две . едно осем девет. две четири/ с площ 796/седемстотин деведесет и шест/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189024/едно осем девет нула две четири/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.25,20482.189.265,20482.189.23,20482.282.123НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
287329.07.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.25/две нула четири осем две . едно осем девет. две пет/ с площ 894/осемстотин деведесет четири/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189025/едно осем девет нула две пет/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.26,20482.189.265,20482.189.24НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
287429.07.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.26/две нула четири осем две . едно осем девет. две шест/ с площ 898/осемстотин деведесет и осем/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189026/едно осем девет нула две шест/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.27,20482.189.265,20482.189.25НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
287529.07.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.189.27/две нула четири осем две . едно осем девет. две седем/ с площ 1050/хиляда и петдесет/ кв.м., местност Равнишка по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:189027/едно осем девет нула две седем/ Категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/гр. Девня, местност Лозята, кад. район 190, пл. № 488, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.189.265,20482.189.26НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 59 (2919 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
57
58
59
Следваща
[Условие]Създаване на филтър