ОБЩИНА ДЕВНЯ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
212116.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.39 /две нула четири осем две . едно девет нула . три девет/ с площ 568 /петстотин шестдесет и осем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190039 /едно девет нула нула три девет/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 39 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1085, 20482.190.40, 20482.190.1092, 20482.190.38НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
212216.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.45 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири пет/ с площ 572 /петстотинседемдесет и два/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19045 /едно девет нула двечетири пет/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 45 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1085, 20482.190.46, 20482.190.1091, 20482.190.44НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
212316.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.46 /две нула четири осем две . едно девет нула .четири шест/ с площ 739 /седемстотин тридесет и девет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19046 /едно девет нула двечетири шест/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 46 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1085, 20482.190.47, 20482.190.1091, 20482.190.45НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
212416.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.61 /две нула четири осем две . едно девет нула .шест едно/ с площ 333 /триста тридесет и три/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19061 /едно девет нула шест едно/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 61 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.49, 20482.190.1088, 20482.190.62, 20482.190.63НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
212516.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.66 /две нула четири осем две . едно девет нула .шест шест/ с площ 429 /четиристотин двадесет и девет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19066 /едно девет нула шест шест/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 66 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1088, 20482.190.67, 20482.190.65, 20482.190.1089НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
212616.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.761 /две нула четири осем две . едно девет нула .седем едно/ с площ 438 /четиристотин тридесет и осем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19071 /едно девет нула седем едно/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 71 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.72, 20482.190.73, 20482.190.70, 20482.190.1083НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
212716.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.82 /две нула четири осем две . едно девет нула .осем две/ с площ 894/осемстотин деветдесет и четири/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19082 /едно девет нула осем две/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 82 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.83, 20482.190.1085, 20482.190.76, 20482.190.75, 20482.190.74, 20482.190.81НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
212816.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.84 /две нула четири осем две . едно девет нула .осем четири/ с площ 590 /петстотин и деветдесет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19084 /едно девет нула осем четири/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 84 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1085, 20482.190.85, 20482.190.76, 20482.190.83НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
212916.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.87 /две нула четири осем две . едно девет нула .осем седем/ с площ 483 /четиристотин осемдесет и три/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19087 /едно девет нула осем седем/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 87 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.89, 20482.190.1085, 20482.190.88, 20482.190.77, 20482.190.86НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
213016.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.92 /две нула четири осем две . едно девет нула .девет две/ с площ 468 /четиристотин шестдесет и осем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19092 /едно девет нула девет две/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 92 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.94, 20482.190.1087, 20482.190.1085, 20482.190.91НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
213116.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.93 /две нула четири осем две . едно девет нула .девет три/ с площ 539 /петстотин тридесет и девет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19093 /едно девет нула девет три/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 93 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1087, 20482.190.1085, 20482.190.94НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
213216.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.94 /две нула четири осем две . едно девет нула .девет четири/ с площ 406/четиристотин и шест/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 19094 /едно девет нула девет четири/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 94 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.93, 20482.190.1087, 20482.190.1085, 20482.190.92НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
213316.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.104 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно нула четири/ с площ 258 /двеста петдесет и осем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190104 /едно девет нула едно нула четири/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 104 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.100, 20482.190.103, 20482.190.105, 20482.190.96, 20482.190.99НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
213416.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.112 /две нула четири осем две . едно девет нула . едноедно две/ с площ 827 /осемстотин двадесет и седем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190112 /едно девет нула едно едно четири/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 112 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1094, 20482.190.1197, 20482.190.113, 20482.190.111НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
213516.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.114 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно едно четири/ с площ 888 /осемстотин осемдесет и осем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190114 /едно девет нула едно едно четири/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 114 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1094, 20482.190.1179, 20482.190.115, 20482.190.113НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
213616.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.119 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно едно девет/ с площ 633 /шестстотин тридесет и три/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190119 /едно девет нула едно едно девет/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 119 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1094, 20482.190.120, 20482.190.1179, 20482.190.118НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
213716.01.2020 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.124 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно две четири/ с площ 319 /триста и деветна/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:пасище, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190124 /едно девет нула едно две четири/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 124 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.164, 20482.190.122, 20482.190.1094НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
214416.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.167 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно шест седем/ с площ 898 /осемстотин деветдесет и осем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190167 /едно девет нула едно шест седем/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 167 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.450, 20482.190.211, 20482.190.212, 20482.190.457, 20482.190.168, 20482.190.166НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
214516.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.169 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно шест девет/ с площ 718 /седемстотин и осемнадесет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190169 /едно девет нула едно шест девет/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 169 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.172, 20482.190.171, 20482.190.457, 20482.190.170, 20482.190.1078, 20482.190.458, 20482.190.173, 20482.190.168НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
213816.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.132 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно три две/ с площ 675 /шестстотин седемдесет и пет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190132 /едно девет нула едно три две/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 132 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.133, 20482.190.1101, 20482.190.129, 20482.190.128, 20482.190.127НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
213916.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.142 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно четири две/ с площ 614 /шестстотин четиринадесет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190142 /едно девет нула едно четири две/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 142 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1101, 20482.190.140, 20482.190.139, 20482.190.138НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
214616.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.175 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно седем пет/ с площ 632 /шестстотин тридесет и два/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190175 /едно девет нула едно седем пет/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 175 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.176, 20482.190.458, 20482.190.173, 20482.190.174, 20482.190.177НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
215116.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.211 /две нула четири осем две . едно девет нула . две едно едно/ с площ 428 /четиристотин двадесет и осем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: овощна градина, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190211 /едно девет нула две едно едно/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 211 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.213, 20482.190.210, 20482.190.212, 20482.190.167, 20482.190.450НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
214016.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.158 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно пет осем/ с площ 786 /седемстотин осемдесет и шест/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Гори и храсти в земеделска земя, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190158 /едно девет нула едно пет осем/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 158 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1099, 20482.190.1101, 20482.190.159, 20482.190.1100, 20482.190.160НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
214716.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.183 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно осем три/ с площ 853 /осемстотин петдесет и три/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190183 /едно девет нула едно осем три/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 183 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.181, 20482.190.182, 20482.190.185, 20482.190.458, 20482.190.184НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
215216.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.221 /две нула четири осем две . едно девет нула . две две едно/ с площ 437 /четиристотин тридесет и седем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190221 /едно девет нула две две едно/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 221 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.222, 20482.190.208, 20482.190.220, 20482.190.227, 20482.190.228НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
215316.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.222 /две нула четири осем две . едно девет нула . две две две/ с площ 503 /петстотин и три/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190222 /едно девет нула две две две/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 222 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.226, 20482.190.225, 20482.190.224, 20482.190.223, 20482.190.208, 20482.190.221, 20482.190.228, 20482.190.229НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
215416.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.225 /две нула четири осем две . едно девет нула . две две пет/ с площ 431 /четиристотин тридесет и един/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190225 /едно девет нула две две пет/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 225 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1179, 20482.190.224, 20482.190.222, 20482.190.226НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
215516.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.229 /две нула четири осем две . едно девет нула . две две девет/ с площ 363 /триста шестдесет и три/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190229 /едно девет нула две две девет/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 229 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1179, 20482.190.224, 20482.190.222, 20482.190.226НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
215616.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.230 /две нула четири осем две . едно девет нула . две три нула/ с площ 637 /шестстотин тридесет и седем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190230 /едно девет нула две три нула/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 230 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1179, 20482.190.226, 20482.190.229, 20482.190.231НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
215716.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.234 /две нула четири осем две . едно девет нула . две три четири/ с площ 731 /седемстотин тридесет и един/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190234 /едно девет нула две три четири/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 234 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1179, 20482.190.235НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
215816.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.240 /две нула четири осем две . едно девет нула . две четиринула/ с площ 451 /четиристотин петдесет и един/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190240 /едно девет нула две четири нула/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 240 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1179, 20482.190.241, 20482.239НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
215916.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.243 /две нула четири осем две . едно девет нула . две четири три/ с площ 741 /седемстотин четиридесет и един/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190243 /едно девет нула две четири три/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 243 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.244, 20482.239, 20482.190.1179НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
216016.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.244 /две нула четири осем две . едно девет нула . две четири четири/ с площ 932 /деветстотин тридесет и два/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190244 /едно девет нула две четири четири/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 244 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.245, 20482.246, 20482.190.242, 20482.190.243, 20482.190.1179НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
214116.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.160 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно шест нула/ с площ 508 /петстотин и осем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190160 /едно девет нула едно шест нула/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 160 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1085, 20482.190.1098, 20482.190.1099, 20482.190.158, 20482.190.1100, 20482.190.1161НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
214216.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.161 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно шест едно/ с площ 351 /триста петдесет и един/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190161 /едно девет нула едно шест едно/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 161 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1160, 20482.190.1162, 20482.190.539, 20482.190.1159НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
214316.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.164 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно шест четири/ с площ 885 /осемстотин осемдесет и пет/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190164 /едно девет нула едно шест четири/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 164 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.163, 20482.190.122, 20482.190.124, 20482.190.1094, 20482.190.165НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
214816.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.188 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно осем осем/ с площ 622 /шестстотин двадесет и два/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190188 /едно девет нула едно осем осем/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 188 община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1179, 20482.190.189, 20482.190.184, 20482.190.186НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
214916.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.192 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно девет две/ с площ 334 /триста тридесет и четири/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190192 /едно девет нула едно девет две/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 192, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.191, 20482.190.194, 20482.190.458, 20482.190.193, 20482.190.184НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
215016.01.2020 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №20482.190.200 /две нула четири осем две . едно девет нула . две нула нула/ с площ 276 /двеста седемдесет и шест/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Лозе, предходен идентификатор: Няма, номер по предходен план: 190200 /едно девет нула две нула нула/, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/.гр. Девня, местност: Лозята, кад. район 190, пл. № 200, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.1179, 20482.190.199, 20482.190.458, 20482.190.198, 20482.190.201НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
211908.01.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА. Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2550 /две нула четири осем две . пет нула едно . две пет пет нула /, площ 953,00 /деветстотин петдесет и три/ кв. м. по Кадастралната карта на гр. Девня, кв. Девня , ул. "Хан Аспарух" , Предходен идентификатор - 20482.501.978 /две нула четири осем две . пет нула едно . девет седем осем/, 20482.501.977 /две нула четири осем две . пет нула едно . девет седем седем/, 20482.501.692 /две нула четири осем две . пет нула едно . шест девет две/; Номер по предходен план: 263/две шест три/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: средно застрояване.гр. Девня, кв. Девня , ул."Хан Аспарух", кад. район 501, пл.№ 2550, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.781; 20482.501.696; 20482.501.976; 20482.501.693, 20482.501.2549.НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
212008.01.2020 г.ЧастнаЧл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА. Ид. част от 270,00 /двеста и седемдесет/ кв.м. от поземлен имот с идентификатор 36868.201.98 /три шест осем шест осем . две нула едно . девет осем /, целият с площ 953,00 /деветстотин петдесет и три/ кв. м. по Кадастралната карта на с. Кипра, ул. "Христо Гайдаров" № 7 , Предходен идентификатор - няма, Номер по предходен план: 5010098 /пет нула едно нула нула девет осем/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: нискосредно застрояване.с. Кипра , ул."Христо Гайдаров" №7, кад. район 201, пл.№ 98, община Девня, област Варна.ПИ №№ 36868.201.91, 36868.201.97, 36868.201.361, 36868.201.368, 36868.201.90.НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
211706.01.2020 г.ПубличнаЧл.59, ал.2 от ЗОС, чл.3, ал.2, т.2 от ЗОС във връзка с чл. 73, ал.5 от Закона за горите и Заповед №1002-322/31.07.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот №20482.235.39 /две нула четири осем две . две три пет . три девет/ с площ 14565 /четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и пет/ кв. м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трйно ползване: Депо за битови отпадъщи (сметище), предходен идентификатор: 20482.235.35 /две нула четири осем две . две три пет . три пет/, 20482.235.34 /две нула четири осем две . две три пет . три четири/, 20482.235.33 /две нула четири осем две . две три пет . три три/, 20482.235.8 /две нула четири осем две . две три пет . осем/, 20482.235.7 /две нула четири осем две . две три пет . седем/,номер по предходен план: 235007 /две три пет нула нула седем/, 235008 /две три пет нула нула осем/, 235033 /две три пет нула нула три три/, 235034 /две три пет нула три четири/, 235035 /две три пет нула три пет/, парцел: УПИ 7,8,33,34,35 /седем, осем, три три, три четири, три пет/гр. Девня, кад. район 235, пл.№ 39, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.235.40, 20482.235.38, 20482.235.23, 20482.235.22, 20482.235.21, 201482.235.29, 20482.235.6, 20482.235.6АОС № № 1971/28.06.2018г., 1972/28.06.2018г.,1973/28.06.2018г., 1974/28.06.2018г., 1975/28.06.2018г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
211806.01.2020 г.ПубличнаЧл.59, ал.2 от ЗОС и Заповед №1002-322/31.07.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот №20482.235.38 /две нула четири осем две . две три пет . три осем/ с площ 14907 /четиринадесет хиляди деветстотин и седем/ кв. м. по Кадастралната карта на гр. Девня, местност "Герените" , Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трйно ползване: Депо за битови отпадъци (сметище), предходен идентификатор: 20482.235.19 /две нула четири осем две . две три пет . едно девет/, номер по предходен план: 565 /пет шест пет/, парцел: УПИ 19 /едно девет/гр. Девня, местност "Герените", кад. район 235, пл.№ 38, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.235.25, 20482.235.18, 20482.235.24, 20482.235.23, 20482.235.39, 201482.235.40АОС № № 570/14.05.2004г., 1774/24.03.2015г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
210417.12.2019 г.ПубличнаЧл.59, ал.1 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот №20482.501.2158/две нула четири осем две . пет нула едно . две едно пет осем/ с площ 1123/хиляда сто двадесет и три/ кв. м., бул."Съединение" № 97 - в по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трйно ползване: За друг вид озеленени площи, предходен идентификатор: 20482.501.1167 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно шест седем/, номер по предходен план: 2158 /две едно пет осем/, квартал:194/едно девет четири/, парцел: VII /римско седем/гр. Девня, кв. Девня, бул."Съединение" № 97 - в, кад. район 501, пл.№ 2158, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.501.2355, 20482.501.2357, 20482.501.1168, 20482.501.2160, 20482.501.2159.АОС № № 419/18.03.2002г., 1403/25.10.2012г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
210517.12.2019 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №204852.190.6 /две нула четири осем две . едно девет нула . шест/ с площ 448/четиристотин четиридесет и осем/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трйно ползване: лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190006 /едно девет нула нула нула шест/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност:Лозята, кад. район 190, пл.№6, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.9, 20482.190.5, 20482.190.3, 20482.190.7.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
210617.12.2019 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №204852.190.11 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно едно/ с площ 521/петстотин двадесет и един/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: лозе, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190011 /едно девет нула нула едно едно/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност:Лозята, кад. район 190, пл.№11, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.12, 20482.190.14, 20482.190.10, 20482.190.450.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
211617.12.2019 г.ЧастнаЧл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост. Поземлен имот с идентификатор 20482.501.1155 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно пет пет /, площ 449,00 /четиристотин четиридисит и девет/ кв. м. по Кадастралната карта на гр. Девня, кв. Девня , ул. "Здравец" № 19, предходен идентификатор - няма; номер по предходен план: 817/осем едно седем/, трайно предназначение на територията: урбанизирана начин на трайно ползване: средно застрояване.гр. Девня, кв. Девня , ул."Здравец" № 19, кад. район 501, пл.№ 1155, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.1154; 20482.501.1256; 20482.501.1156; 20482.501.1152.АОС № 298/26.10.2001г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общинатаНеИзтегли файла
210817.12.2019 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №204852.190.16 /две нула четири осем две . едно девет нула . едно шест/ с площ 671/шестстотин седемдесет и един/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190016/едно девет нула нула едно шест/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност:Лозята, кад. район 190, пл.№16, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.17, 20482.190.1002, 20482.190.4, 20482.190.5, 20482.190.9, 20482.190.10.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
210917.12.2019 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 04.02.2009г. Поземлен имот №204852.190.17 /две нула четири осем две . едно девет нула . едноседем/ с площ 674/шестстотин седемдесет и четири/ кв. м., местност Лозята по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 190017/едно девет нула нула едно седем/, Категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/.гр. Девня, местност:Лозята, кад. район 190, пл.№17, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.190.15, 20482.190.18, 20482.190.19, 20482.190.21, 20482.190.22, 20482.190.1002, 20482.190.16, 20482.190.10НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
            
Страница 1 от 44 (2156 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
42
43
44
Следваща
[Условие]Създаване на филтър