ОБЩИНА ДЕВНЯ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
205422.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-9/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2486/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем шест/, площ 600 /шестстотин/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест осем/, 20482.501.1367 /две нула едно . пет нула едно . едно три шест седем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел VI /шест римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2486, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2481, 20482.501.2487, 20482.501.2495, 20482.501.2485.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205522.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-10/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2487/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем седем/, площ 745 /седемстотин четиридесет и пет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест осем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел VII /седем римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2487, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2481, 20482.501.2489, 20482.501.2488, 20482.501.2495, 20482.501.2486.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205622.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-11/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2488/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем осем/, площ 782 /седемстотин осемдесет и два/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест осем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел VIII /осем римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2488, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2487, 20482.501.2489, 20482.149.96, 20482.501.2495.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205722.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-12/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2489/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем девет/, площ 1371 /хиляда триста седемдесет и един/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1376 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1369 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест девет/, 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест осем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел IХ / девет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2489, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2495, 20482.501.2481.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205822.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-13/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2490/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири девет нула/, площ 1385 /хиляда триста осемдесет и пет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1376 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1370 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем нула, 20482.501.1369 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест девет/, 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест осем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел Х / десет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2490, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2491, 20482.149.107, 20482.501.2495, 20482.501.2489.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205922.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-14/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2491/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири девет едно/, площ 1238/хиляда двеста тридесет и осем/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1370 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем нула/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел Х I/ единадесет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2491, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2494, 20482.501.2493, 20482.501.2492, 20482.149.103, 20482.149.107, 20482.501.2490, 2482.501.2495.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
206022.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-15/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2492/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири девет две/, площ 754/седемстотин петдесет и четири/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1371/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем едно/, 20482.501.1370 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем нула/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел Х II / дванадесет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2492, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2493, 20482.149.103, 20482.501.2495, 20482.501.2491.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
206122.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-16/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2493/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири девет три/, площ 643 /шестстотин четиридесет и три/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1371/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем едно/, 20482.501.1370 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем нула/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел Х III / тринадесет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2493, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2494, 20482.501.2492,20482.501.2491, 20482.501.2495.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
206222.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-17/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2494/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири девет четири/, площ 518 /петстотин и осемнадесет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор: 20482.501.1371/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем едно/, 20482.501.1370 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем нула/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198 /едно девет осем/, парцел Х IV /четиринадесет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2494, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2493, 20482.501.2491, 20482.501.2495.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204621.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-1/03.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2478 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири седем осем/, площ 100 /сто/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1366 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест шест /, 20482.501.1363 /две нула четири осем две . пет пула едно . едно три шест три/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 197/едно девет седем/, парцел I /едно римско /, Начин на трайно ползване : За електроенергийното производствогр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2478, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2495, 20482.501.2479, 20482.501.1360АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204721.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-3/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2480 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем едно/, площ 100 /сто/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1929 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно девет две девет /, 20482.501.138 /две нула четири осем две . пет пула едно . едно три осем едно/, 20482.501.1379/две нула четири осем две . пет нула едно .седем девет/, 20482.501.1361/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест едно/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 197/едно девет седем/, парцел III / три римско /, Начин на трайно ползване : За електроенергийното производство.гр. Девня, кад. район 501, пл. № 2480, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2495, 20482.501.2479.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204821.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-2/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2479 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири седем девет/, площ 24 589 /двадесет и четири хиляди петстотин осемдесет и девет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1929 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно девет две девет/, 20482.501.1381 /две нула четири осем две . пет пула едно . едно три осем едво/, 20482.501.1367/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест седем/, 20482.501.1366 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест шест, 20482.501.1364 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест четири, 20482.501.1363 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест три/, 20482.501.1929/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест едно/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, 1366 /едно три шест шест/, квартал: 197/едно девет седем/, парцел II /две римско /, Начин на трайно ползване :Стадионгр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2479, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2480, 20482.501.2495, 20482.501.1360, 20482.501.2478АОС № № 330/06.12.2001г., 1753/01.12.2014г-На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204921.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-4/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2481 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем едно/, площ 1 072 /хиляда седемдесет и два/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1368/две нула четири осем две . пет пула едно . едно три шест осем/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет седем/, парцел I /едно римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2481, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2489, 20482.501.2487, 20482.501.2486, 20482.501.2485, 20482.501.2495, 20482.501.2484, 20482.501.2482.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205021.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-5/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2482 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем две/, площ 396 /триста деветдесет и шест/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1361/две нула четири осем две . пет пула едно . едно три шест едно/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет седем/, парцел II /две римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2482, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2481, 20482.501.2484, 20482.501.2495, 20482.501.2483.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205121.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-6/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2483 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем три/, площ 396 /триста деветдесет и шест/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1361/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест едно/, Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел III /три римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2483, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2482, 20482.501.2484, 20482.501.2495.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205221.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-7/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2484/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем четири/, площ 600 /шестстотин/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1367 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно тришест седем/, 20482.501.1361 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест едно/ Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел IV /четири римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2484, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2482, 20482.501.2481, 20482.501.2485, 20482.501.2495, 20482.501.2483.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
205321.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-8/03.01.2019г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2485/две нула четири осем две . пет нула едно . две четири осем пет/, площ 600 /шестстотин/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.1376/две нула четири осем две . пет нула едно . едно три седем шест/, 20482.501.1368 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно тришест осем/, 20482.501.1361 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три шест едно/ Номер по предходен план 1361/едно три шест едно/, квартал: 198/едно девет осем/, парцел V /пет римско /, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 m /.гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2485, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2481, 20482.501.2486, 20482.501.2495, 20482.501.2484.АОС № 1753/01.12.2014г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204206.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-294/05.09.2018г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2444 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири четири четири/, площ 2707 /Две хиляда седемстотин и седем/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, ул. "Здравец", Стар идентификатор : 20482.501.1330 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три три нула/, Номер по предходен план 1330 /едно три три нула/, квартал: 12 /едно две/, парцел II /две римско/, Начин на трайно ползване : За друг вид озеленени площигр. Девня, ул. "Здравец", кад. район 501, пл.№ 2444, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.1197, 20482.501.1329, 20482.501.2445, 20482.501.1256АОС № 141/13.01.2000г., АОС № 1419/28.01.2013гНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204306.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-294/05.09.2018г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2445 /две нула четири осем две . пет нула едно . две четири четири пет/, площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, ул. "Здравец", Стар идентификатор : 20482.501.1330 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три три нула/, Номер по предходен план 1330 /едно три три нула/, квартал: 12 /едно две/, парцел III /три римско/, Начин на трайно ползване : За търговски обект, комплексгр. Девня, ул. "Здравец", кад. район 501, пл.№ 2445, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2444, 20482.501.1197, 20482.501.1329АОС № 141/13.01.2000г., АОС № 1419/28.01.2013гНямаНеИзтегли файла
204406.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-469/14.12.2018г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2384 /две нула четири осем две . пет нула едно . две три осем четири/, площ 4554 /Четири хиляди петстотин петдесет и четири/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.18 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно осем/, 20482.501.17 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно седем/, 20482.501.16 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно шест/, 20482.501.13 /две нула четири осем две . пет нула едно . едно три/, Номер по предходен план 374 /три седемчетири/, квартал: 188/едно осем осем/, парцел VI-17 /шест римско - едно седем/, Начин на трайно ползване : средно застрояване (от 10 до 15 м)гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2384, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.2385, 20482.501.2389, 20482.501.2381, 20482.501.2380, 20482.501.2379АОС № 1036/27.05.2009 г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204506.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-470/14.12.2018г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 20482.501.2387 /две нула четири осем две . пет нула едно . две три осем седем/, площ 794 /Седемстотин деветдесет и четири/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Стар идентификатор : 20482.501.21 /две нула четири осем две . пет нула едно . две едно/, Номер по предходен план 518 /пет едно осем/, квартал: 184/едно осем четири/, парцел XIV-21 /четиринадесет римско - две едно/, Начин на трайно ползване : средно застрояване (от 10 до 15 м)гр. Девня, кад. район 501, пл.№ 2387, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.501.42, 20482.501.22, 20482.501.23, 20482.501.1, 20482.501.2388АОС № 1034/27.05.2009 г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204005.02.2019 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във вр. с § 7, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот с идентификатор 20482.188.100 / две нула четири осем две . едно осем осем . едно нула нула /, площ 492 /четиристотин деветдесет и два/ кв.м. по Кадастралната карта на гр.Девня, местност "Фазанарията", Стар идетофикатор : няма, Номер по предходен план 188100 /едно осем осем едно нула нула/, начин на трайно ползване : за водостопанско, хидромелиоративно съоръжениегр. Девня, местност "Фазанарията", кад. район 188, пл.№ 100, община Девня, област ВарнаПИ №№ 20482.188.72, 20482.188.99, 20482.188.76, 20482.188.105, 20482.188.101, 20482.188.104НямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
204105.02.2019 г.ЧастнаЧл.59, ал.2 от ЗОС във връзка със заповед № 1002-34/08.10.2018г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот с идентификатор 55110.101.184 /пет пет едно едно нула . едно онула едно . едно осем четири/, площ 1298 /Хиляда двеста деветдесет и осем/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Падина, Стар идентификатор : няма, Номер по предходен план 184 /едно осем четири/, квартал: 18 /едно осем/, парцел ХХ-184 /двадесет римско - едно осем четири/, Начин на трайно ползване : Ниско застрояване (до 10 м)с. Падина, кад. район 101, пл.№ 184, община Девня, област ВарнаПИ №№ 55110.101.181.55110.101.1, 55110.101.185, 55110.101.402, 55110.101.182АОС № 1046/23.06.2009г.На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община ДевняНеИзтегли файла
202310.12.2018 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.117.818 /две нула четири осем две . едно едно седем . осем едно осем/, площ 557,00 /петстотин петдесет и седем/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Отсреща", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 118818 /едно едно осем осем едно осем/, начин за трайно ползване:пасище, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.гр. Девня, местност " Отсреща ", кад. район 117, пл.№ 818, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 20482.116.822, 20482.117.325, 20482.117.333, 20482.158.1, 20482.158.10, 36868.160.43.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
203310.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.197 /две нула четири осем две . едно едно две . едно девет седем/, площ 76 /седемдесет и шест/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 197, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.195, 20482.112.196, 20482.112.198, 20482.112.600.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
203410.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.172 /две нула четири осем две . едно едно две . едно седем две/, площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 172, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.199, 20482.112.200, 20482.112.203, 20482.112.601, 20482.112.171.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
202410.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.116.329 /две нула четири осем две . едно едно шест . три две девет/, площ 340,00 /триста и четиридесет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Отсреща", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 116329 /едно едно шест три две девет/, начин за трайно ползване:нива , категория на земята при неполивни условия: 6 / шест /.гр. Девня, местност " Отсреща ", кад. район 116, пл.№ 329, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.116.819, 20482.116.331, 20482.160.42.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
202510.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.117.332 /две нула четири осем две . едно едно седем . три три две/, площ 684,00 /шестстотин осемдесет и четири/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Отсреща", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 117332 /едно едно седем три три две/, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 6 / шест /.гр. Девня, местност " Отсреща ", кад. район 117, пл.№ 332, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.117.321, 20482.117.323, 20482.158.11, 20482.117.318.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
202610.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.236 /две нула четири осем две . едно едно две . две три шест/, площ 629,00 /шестстотин двадесет и девет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 112236 /едно едно две две три шест/, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 236, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.229, 20482.112.228, 20482.112.225, 20482.112.601, 20482.112.235.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
202710.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.235 /две нула четири осем две . едно едно две . две три пет/, площ 290,00 /двеста и деветдесет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 112235 /едно едно две две три пет/, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 235, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.232, 20482.112.229, 20482.112.228, 20482.112.236, 20482.112.601, 20482.1123.234.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
202810.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.234 /две нула четири осем две . едно едно две . две три четири/, площ 285,00 /двеста осемдесет и пет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 112234/едно едно две две три четири/, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 234, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.204, 20482.112.232, 20482.112.229, 20482.112.235, 20482.112.601, 20482.1123.233.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
202910.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.235 /две нула четири осем две . едно едно две . две три пет/, площ 416 /четирстотин и шестнадесет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 112225/едно едно две две две пет/, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 225, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.224, 20482.112.601, 20482.112.236, 20482.112.600, 20482.112.228.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
203010.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.223 /две нула четири осем две . едно едно две . две две три/, площ 283 /двеста осемдесет и три/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 223, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.204, 20482.112.234, 20482.112.601, 20482.112.173.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
203110.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.202 /две нула четири осем две . едно едно две . две нула две/, площ 684 /шестстотин осемдесет и четири/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 112202 /едно едно две две нула две/, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 202, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.559, 20482.112.205, 20482.112.600, 20482.112.201, 20482.112.196.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
203210.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.198 /две нула четири осем две . едно едно две . едно девет осем/, площ 277 /двеста седемдесет и седем/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 112198 /едно едно две едно девет осем/, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 198, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.196, 20482.112.201, 20482.112.600, 20482.112.197.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
203510.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.150 /две нула четири осем две . едно едно две . едно пет нула/, площ 359/триста петдесет и девет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 112150 /едно едно две едно пет нула/, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 150, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.151, 20482.112.601, 20482.112.597, 20482.112.149.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
203610.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.149 /две нула четири осем две . едно едно две . едно четири девет/, площ 160 /сто и шестдесет/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 149, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.151, 20482.112.150, 20482.112.597, 20482.112.601, 20482.112.128.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
203710.12.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.148 /две нула четири осем две . едно едно две . едно четири осем/, площ 301 /триста и един/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 112148 /едно едно две едно четири осем/, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 8 /осем /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 112, пл.№ 148, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.597, 20482.112.601.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
203810.12.2018 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.27 /две нула четири осем две . едно едно две . две седем/, площ 804 /осемстотин и четири/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 111027 /едно едно едно нула две седем/, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 4 /четири /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 111, пл.№ 27, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.111.142, 20482.112.601, 20482.111.308, 20482.111.29, 36868.31.6.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
203910.12.2018 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 20482.112.122 /две нула четири осем две . едно едно две . едно две две /, площ 48 /четиридесет и осем/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, местност " Баш гъоз", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, начин за трайно ползване: нива , категория на земята при неполивни условия: 4 /четири /.гр. Девня, местност " Баш гъоз ", кад. район 111, пл.№ 122, Община Девня, Област ВарнаПИ № № 20482.112.601, 20482.111.143, 20482.111.142.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
201826.11.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 36868.17.11/три шест осем шест осем . едно седем . едно едно/, площ 668,00 /шестстотин шестдесет и осем/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Кипра, Община Девня, местност " Нови лозя", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 017011 /нула едно седем нула едно едно/, начин за трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.с. Кипра, местност " Нови лозя ", кад. район 17, пл.№ 11, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 36868.17.12, 36868.17.13, 36868.17.10, 36868.12.14.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
201926.11.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 36868.17.12/три шест осем шест осем . едно седем . едно две/, площ 981,00 /деветстотин осемдесет и един/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Кипра, Община Девня, местност " Нови лозя", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 017012 /нула едно седем нула едно две/, начин за трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.с. Кипра, местност " Нови лозя ", кад. район 17, пл.№ 12, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 36868.17.13, 36868.17.11, 36868.12.14, 36868.30.66.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
202026.11.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 36868.12.2/три шест осем шест осем . едно две . две/, площ 671,00 /шестстотин седемдесет и един/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Кипра, Община Девня, местност " Нови лозя", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 012002 /нула едно две нула нула две/, начин за трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.с. Кипра, местност " Нови лозя ", кад. район 12, пл.№ 2, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 36868.12.3, 36868.12.14, 36868.12.1, 36868.12.13.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
202126.11.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 36868.12.4/три шест осем шест осем . едно две . четири/, площ 666,00 /шестстотин шестдесет и шест/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Кипра, Община Девня, местност " Нови лозя", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 012004 /нула едно две нула нула четири/, начин за трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.с. Кипра, местност " Нови лозя ", кад. район 12, пл.№ 4, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 36868.12.5, 36868.12.14, 36868.12.3, 36868.12.13.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
202226.11.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 36868.12.7/три шест осем шест осем . едно две . седем/, площ 669,00 /шестстотин шестдесет и девет/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Кипра, Община Девня, местност " Нови лозя", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 012007 /нула едно две нула нула седем/, начин за трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.с. Кипра, местност " Нови лозя ", кад. район 12, пл.№ 7, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 36868.12.8, 36868.12.14, 36868.12.6, 36868.12.13.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
201323.11.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 36868.17.5/три шест осем шест осем . едно седем . пет/, площ 668,00 /шестстотин шестдесет иосем/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Кипра, Община Девня, местност " Нови лозя", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 017005 /нула едно седем нула нула пет/, начин за трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.с. Кипра, местност " Нови лозя ", кад. район 17, пл.№ 5, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 36868.17.6, 36868.17.13, 36868.17.4, 36868.12.14.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
201523.11.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 36868.17.7/три шест осем шест осем . едно седем . седем/, площ 671,00 /шестстотин седемдесет и един/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Кипра, Община Девня, местност " Нови лозя", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 017007 /нула едно седем нула нула седем/, начин за трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.с. Кипра, местност " Нови лозя ", кад. район 17, пл.№ 7, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 36868.17.8, 36868.17.13, 36868.17.6, 36868.12.14.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
201623.11.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 36868.17.8/три шест осем шест осем . едно седем . осем/, площ 668,00 /шестстотин шестдесет и осем/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Кипра, Община Девня, местност " Нови лозя", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 017008 /нула едно седем нула нула осем/, начин за трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.с. Кипра, местност " Нови лозя ", кад. район 17, пл.№ 8, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 36868.17.9, 36868.17.13, 36868.17.7, 36868.12.14.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
200722.11.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 36868.21.3/три шест осем шест осем . две едно . три/, площ 445,00 /четиристотин четиридесет и пет/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Кипра, Община Девня, местност " Нови лозя", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 021003 /нула две едно нула нула три/, начин за трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.с. Кипра, местност " Нови лозя ", кад. район 21, пл.№ 3, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 36868.21.4, 36868.21.23, 36868.21.2, 36868.17.13.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
200822.11.2018 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр. решение № 4 от 4.2.2009 г. Поземлен имот с идентификатор 36868.21.10/три шест осем шест осем . две едно . едно нула/, площ 666,00 /шестстотин шестдесет и шест/ кв.м. по Кадастралната карта на с. Кипра, Община Девня, местност " Нови лозя", стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 021010/нула две едно нула едно нула/, начин за трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия: 5 / пет /.с. Кипра, местност " Нови лозя ", кад. район 21, пл.№ 10, Община Девня, Област ВарнаПИ №№ 36868.21.11, 36868.21.23, 36868.21.9, 36868.17.13.нямаНа основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на ОбщинатаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 42 (2057 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
40
41
42
Следваща
[Условие]Създаване на филтър