ОБЩИНА ДЕВНЯ

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер
Дата
Собственост
Правно основание за издаване
Заповед на кмета
Вид и описание на имот
Местонахождение
Граници на имота
Номер и дата на съставени по-рано актове
Предоставени права
Отдаден под наем
Файл
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
271122.07.2021 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот № 55110.101.226 /пет пет едно едно нула.едно нула едно.две две шест/ с площ 1864/ хиляда осемстотин шестдесет и четири/ кв.м., по Кадастралната карта на с.Падина, Община Девня, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 метра/, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:226 /две две шест/, квартал 34 /три четири/, парцел I,II /едно, две римско/с.Падина, кад. район 101, пл. № 226, община Девня, област ВарнаПИ № № 55110.101.225, 55110.101.401 55110.101.261, 55110.101.47, 55110.101.318НямаРеализирано право на строеж - Петър Иванов КолевНеИзтегли файла
271014.07.2021 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот № 20482.307.353 /две нула четири осем две . три нула седем . три пет три/ с площ 758 /седемстотин петдесет и осем/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, ул. "Хан Крум" №3, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:квартал 44 /четиридесет и четири/, парцел II /две римско/гр. Девня, кад. район 307, пл. № 353, ул. "Хан Крум" № 3, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.307.293, 20482.307.352, 20482.307.333, 20482.307.334, 20482.307.321, 20482.307.320НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
270906.07.2021 г.Частначл. 59, ал. 2 от ЗОС във връзка със Заповед № 1002-99/24.02.2021г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот №20482.304.489 / две нула четири осем две . три нула четири . четири осем девет/ с площ 1014,00 / хиляда и четирирнадесет/ кв. м., кв. Река Девня, бул. "Съединение" № 83по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване Предишен идентификатор - 20482.304.88 /две нула четири осем две . три нула четири . осем осем/, 20482.304.51 /две нула четири две . три нула четири . пет едно/, Номер по предходен план - кв. 5а /пет , буква а/, парцел I - общ. /римско едно - общ/, идентичен с УПИ I- общ. /римско едно - общ./ кв. 5а /пет, буква а/ по регулационния план на кв. "Река Девня", гр. Девнягр. Девня, кв. Река Девня, бул. "Съединение" № 83, кад. район 304, пл.№ 489, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.304.492 20482.304.88, 20482.304.490, 20482.304.51.НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
270806.07.2021 г.ПубличнаНяма промяна ПИ с идентификатор 20482.501.1143/две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно четири три / с площ 28664 /двадесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и четири/ кв. метра по Кадастралната карта на гр. Девня, находящ се в гр. Девня, кв. Девня, ул. "Капитан Петко", стар идентификатор - 1490 /едно четири девет нула/ Сграда: идентификатор 20482.501.1143.7/две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно четири три . седем/, представляваща учебна сграда със ЗП - 1244/хиляда двеста четиридесет и четири/ кв. метра по скица, а по АДС ЗП-1123 /хиляда сто двадесет и три/ кв. метра, РЗП - 4775,45 /четири хиляди седемстотин седемдесет и пет кв. м и четиридесет и пет кв. см/, стоманобетонна, монолитно-гредова конструкция, на 4/четири/ етажа, построена 1979 г., състояща се от: подземен етаж - 8/осем/ хранилища, 9/девет/ склада, коридор и две стълбища; първи етаж - 4/четири/ класни стаи, 8/осем/ хранилища, 3/три/ кабинета, портиерна, 2/два/ санитарни възела, две стълбища и коридор; втори етаж - 6/шест/ класни стаи, учителска стая, 5/пет/хранилища, 5/пет/кабинета, тр/три/склада, 2/два/ санитарни възела, две стълбища и коридор; трети етаж - 6/шест/ класни стаи, актова зала, 3/три/ хранилища, 3/три/кабинета/, 3/три/ склада, 2/два/ санитарни възела, две стълбища и коридор; четвърти етаж - 7/седем/ класни стаи, библиотека, 3/три/ хранилища, 2/два/ кабинета, 3/три/ склада, 2/два/ санитарни възела, две стълбища и коридор. Сграда: идентификатор 20482.501.1143.8/две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно четири три . осем/, едноетажна представляваща работилница със ЗП-934/деветстотин тридесет и четири/ кв. метра, а по АДС ЗП-940/деветстотин и четиридесет/ км. метра, смесена конструкция-стоманобетонова основа и метални ограждащи стени и покрив, на един етаж, построена 1984 г. Сграда:идентификатор 20482.501.1143.9/две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно четири три . девет/, представляваща бивше котелно със ЗП-271/двеста седемдесет и един/ кв. метра , стоманобетонова конструкция, на един етаж Трите сгради са построени в ПИ с идентификатор 20482.501.1143/две нула четири осем две . пет нула едно . едно едно четири три /Няма промянаПИ №№20482.501.2017, 20482.501.1141, 20482.501.1360, 20482.501.1144, 20482.501.1101Няма промянаНяма промянаДаИзтегли файла
268624.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.602/ две нула четири осем две . пет нула едно . шест нула две/ с площ 585,00 / петстотин осемдесет и пет / кв. м., кв. Девня, ул. Хр. Смирненски по Кадастралната карта на гр. Девня, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, кв. 35/ три пет/, парцел І/римско едно/ представляващ урбанизирана територия, средно застрояване.гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№602, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.981, 20482.501.603, 20482.501.986, 20482.162.10.АОС № 200/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
268724.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.986/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет осем шест/ с площ 483,00 / четиристотин осемдесет и три / кв. м., кв. Девня, ул. Хр. Смирненски по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ІI- общ. /римско две - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№986, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.602, 20482.501.603, 20482.501.987, 20482.162.10.АОС № 201/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
268824.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.987/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет осем седем/ с площ 486,00 / четиристотин осемдесет и шест / кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ IІI- общ. /римско три - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№987, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.986, 20482.501.603, 20482.501.988, 20482.162.10.АОС № 202/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
268924.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.988/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет осем осем/ с площ 477,00 / четиристотин седемдесет и седем / кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ IV- общ. /римско четири - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№988, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.987, 20482.501.603, 20482.501.989, 20482.162.10.АОС № 203/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
269024.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.989/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет осем девет/ с площ 484,00 / четиристотин осемдесет и четири / кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ V- общ. /римско пет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№989, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.988, 20482.501.603, 20482.501.990, 20482.162.10.АОС № 204/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
269124.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.990/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет девет нула/ с площ 493,00 / четиристотин деветдесет и три / кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ VI- общ. /римско шест - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№990, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.989, 20482.501.603, 20482.501.991, 20482.162.10.АОС № 205/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
269224.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.991/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет девет едно/ с площ 474,00 / четиристотин седемдесет и четири / кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ VII- общ. /римско седем - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№991, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.990, 20482.501.603, 20482.501.992, 20482.162.10.АОС № 206/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
269324.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.992/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет девет две/ с площ 494,00 / четиристотин деветдесет и четири / кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ VIII- общ. /римско осем - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№992, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.991, 20482.501.603, 20482.501.993, 20482.162.10.АОС № 207/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
269424.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.993/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет девет три/ с площ 482,00 / четиристотин осемдесет и два/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ IХ- общ. /римско осем - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№993, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.991, 20482.501.603, 20482.501.993, 20482.162.10.АОС № 208/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
269524.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.994/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет девет чвтири/ с площ 495,00 / четиристотин деветдесет и пет/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ Х- общ. /римско десет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№994, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.993, 20482.501.603, 20482.501.995, 20482.162.10.АОС № 209/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
269624.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.995/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет девет пвт/ с площ 491,00 / четиристотин деветдесет и един/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХI- общ. /римско единадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№995, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.994, 20482.501.603, 20482.501.996, 20482.162.10.АОС № 210/04.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
269724.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.996/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет девет шест/ с площ 488,00 / четиристотин осемдесет и осем/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХII- общ. /римско единадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№996, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.995, 20482.501.603, 20482.501.997, 20482.162.10.АОС № 211/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
269824.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.997/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет девет седем/ с площ 491,00 / четиристотин деветдесет и един/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХIII- общ. /римско тринадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№997, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.996, 20482.501.603, 20482.501.998, 20482.162.10.АОС № 212/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
269924.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.998/ две нула четири осем две . пет нула едно . девет девет oсем/ с площ 485,00 / четиристотин осемдесет и пет/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХIV- общ. /римско четиринадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№998, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.997, 20482.501.603, 20482.501.999, 20482.162.10.АОС № 213/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
270024.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.999 / две нула четири осем две . пет нула едно . девет девет девет/ с площ 504,00 / петстотин и четири/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХV- общ. /римско петнадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№999, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.998, 20482.501.603, 20482.501.1000, 20482.162.10.АОС № 214/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
270124.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.1000 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно нула нула нула/ с площ 485,00 / четиристотин осемдесет и пет/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХVI- общ. /римско шестнадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№ 1000, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.999, 20482.501.603, 20482.501.1001, 20482.162.10.АОС № 215/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
270224.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.1001 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно нула нула едно/ с площ 492,00 / четиристотин деветдесет и два/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХVII- общ. /римско седемнадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№ 1001, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.1000, 20482.501.603, 20482.501.1002, 20482.162.10.АОС № 216/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
270324.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.1002 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно нула нула две/ с площ 482,00 / четиристотин осемдесет и два/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХVIII- общ. /римско осемнадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№ 1002, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.1001, 20482.501.603, 20482.501.1003, 20482.162.10.АОС № 217/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
270424.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.1003 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно нула нула три/ с площ 494,00 / четиристотин деветдесет и четири/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХIХ- общ. /римско деветнадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№ 1003, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.1002, 20482.501.603, 20482.501.1004, 20482.162.10.АОС № 218/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
270524.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.1004 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно нула нула четири/ с площ 478,00 / четиристотин седемдесет и осем/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХХ- общ. /римско двадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№ 1004, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.1003, 20482.501.603, 20482.501.1005, 20482.162.10.АОС № 219/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
270624.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.1005 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно нула нула пет/ с площ 488,00 / четиристотин осемдесет и осем/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХХI- общ. /римско двадесет - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№ 1005, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.1004, 20482.501.603, 20482.501.1006, 20482.162.10.АОС № 220/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
270724.06.2021 г.Частначл. 59, ал. 1 от ЗОС Поземлен имот №20482.501.1006 / две нула четири осем две . пет нула едно . едно нула нула шест/ с площ 502,00 / петстотин и два/ кв. м., кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски" по Кадастралната карта на гр. Девня, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване Предишен идентификатор - няма, Номер по предходен план - 1509 /едно пет нула девет/, идентичен с УПИ ХХII- общ. /римско двадесет две - обш./ кв. 35/ три пет/ по кадастралния и регулационен план на кв. "Девня".гр. Девня, кв. Девня, ул. "Хр. Смирненски", кад. район 501, пл.№ 1006, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.501.1005, 20482.501.603, 20482.501.1007, 20482.162.10.АОС № 220/05.01.2001 г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
268117.06.2021 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Протокол от 26.05.2021г. на ОСЗ - Суворово Поземлен имот №20482.130.923 / две нула четири осем две . едно три нула . девет две три/ с площ 2645,00 / две хиляди шестстотин четиридесет и пет/ кв. м., местност Герените по Кадастралната карта на гр.Девня, стар идентификатор - няма. Номер по предходен план - 131923 /едно три едно девет две три/, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята:: 5 /пета/.гр. Девня, местност Герените, кад. район 130, пл.№923, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.130.906; 20482.130.694; 20482.130.947; 20482.130.922; 20482.130.948.АОС №1466/26.02.2013г.НямаНеИзтегли файла
268217.06.2021 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Протокол от 26.05.2021г. на ОСЗ - Суворово Поземлен имот №20482.130.927/ две нула четири осем две . едно три нула . девет две седем/ с площ1127,00 /хиляда сто двадесет и седем/ кв. м., местност Герените по Кадастралната карта на гр.Девня, стар идентификатор - няма. Номер по предходен план - 131927 /едно три едно девет две седем/, Начин на трйно ползване - пасище, Категория на земята - 5 /пета/.гр. Девня, местност Герените, кад. район 130, пл.№927, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.130.947; 20482.130.4; 20482.128.792АОС №1444/26.02.2013г.НямаНеИзтегли файла
268317.06.2021 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Протокол от 26.05.2021г. на ОСЗ - Суворово Поземлен имот №20482.130.943/ две нула четири осем две . едно три нула . девет четири три/ с площ 3041,00 /три хиляди четиридесет и един/ кв. м., местност Герените по Кадастралната карта на гр.Девня, стар идентификатор - няма. Номер по предходен план - 131943 /едно три едно девет четири три/, Начин на трйно ползване - пасище, Категория на земята - 5 /пета/.гр. Девня, местност Герените, кад. район 130, пл.№943, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.130.942; 20482.130.944; 20482.130.4АОС №1445/26.02.2013г.НямаНеИзтегли файла
268417.06.2021 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Протокол от 26.05.2021г. на ОСЗ - Суворово Поземлен имот №20482.130.944/ две нула четири осем две . едно три нула . девет четири четири/ с площ 7702,00 /седем хиляди седемстотин и два/ кв. м., местност Герените по Кадастралната карта на гр.Девня, стар идентификатор - няма. Номер по предходен план - 131944 /едно три едно девет четири четири/, Начин на трйно ползване - пасище, Категория на земята - 5 /пета/.гр. Девня, местност Герените, кад. район 130, пл.№944, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.130.941; 20482.130.135; 20482.130.134, 20482.130.4, 20482.130.943, 20482.130.942АОС №1446/26.02.2013г.НямаНеИзтегли файла
268517.06.2021 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Протокол от 26.05.2021г. на ОСЗ - Суворово Поземлен имот №20482.130.945/ две нула четири осем две . едно три нула . девет четири пет/ с площ 3604,00 /три хиляди шестстотин и четири/ кв. м., местност Герените по Кадастралната карта на гр.Девня, стар идентификатор - няма. Номер по предходен план - 131945 /едно три едно девет четири пет/, Начин на трйно ползване - пасище, Категория на земята - 5 /пета/.гр. Девня, местност Герените, кад. район 130, пл.№945, община Девня, област Варна.ПИ №№ 20482.130.4; 20482.142.975АОС №1447/26.02.2013г.НямаНеИзтегли файла
267608.06.2021 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 и чл.34, ал.4 от ЗОС във връзка с Решение № 226 от Протокол №20/ 12.03.2021г. на ОбС - Девня Поземлен имот №55110.60.89 /пет пет едно едно нула . шест нула . осем девет/, с площ 21397 /двадесет и една хиляди триста деветдесет и седем/ кв. м., местност "Средния сакар" по Кадастралната карта на с. Падина, Предишен идентификатор - 55110.60.67 /пет пет едно едно нула . шест нула . шест седем/, Номер по предходен план - 060067 /нула шест нула нула шест седем/, Трайно предназначение на територията - Земеделска, Начин на трайно ползване - Пасище, Категория на земята при неполивни условия - .8 /осма/с. Падина, местност "Средния сакар" кад. район 60, пл.№ 89, община Девня, област Варна.ПИ №№ 55110.60.88, 55110.60.65, 55110.60.83АОС № 1062/19.10.2009г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
267708.06.2021 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 и чл.34, ал.4 от ЗОС във връзка с Решение № 226 от Протокол №20/ 12.03.2021г. на ОбС - Девня Поземлен имот №55110.60.88 /пет пет едно едно нула . шест нула . осем осем/, с площ 13 653 /тринадесет хиляди шестстотин петдесет и три/ кв. м., местност "Средния сакар" по Кадастралната карта на с. Падина, Предишен идентификатор - 55110.60.67 /пет пет едно едно нула . шест нула . шест седем/, Номер по предходен план - 060067 /нула шест нула нула шест седем/, Трайно предназначение на територията - Земеделска, Начин на трайно ползване - Пасище, Категория на земята при неполивни условия - .8 /осма/с. Падина, местност "Средния сакар" кад. район 60, пл.№ 88, община Девня, област Варна.ПИ №№ 55110.60.79, 55110.60.65, 55110.60.83, 55110.60.89, 55110.60.66АОС № 1062/19.10.2009г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
267508.06.2021 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във вр. с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот №55110.41.58 /пет пет едно едно нула . четири едно . пет осем/, с площ 981 /деветстотин осемдесет и един/ кв. м., местност "До село" по Кадастралната карта на с. Падина, Предишен идентификатор - Няма, Номер по предходен план - Няма, Трайно предназначение на територията - Земеделска, Начин на трайно ползване - За друг вид застрояване.с. Падина, местност "До село" кад. район 41, пл.№ 58, община Девня, област Варна.ПИ №№ 55110.41.56, 55110.41.57, 55110.41.59, 55110.41.60, 55110.60.38НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
267808.06.2021 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 и чл.34, ал.4 от ЗОС във връзка с Решение № 226 от Протокол №20/ 12.03.2021г. на ОбС - Девня Поземлен имот №55110.60.87 /пет пет едно едно нула . шест нула . осем седем/, с площ 7 250 /седем хиляди двеста и петдесет/ кв. м., местност "Средния сакар" по Кадастралната карта на с. Падина, Предишен идентификатор - 55110.60.63 /пет пет едно едно нула . шест нула . шест три/, Номер по предходен план - 060063 /нула шест нула нула шест три/, Трайно предназначение на територията - Земеделска, Начин на трайно ползване - Пасище, Категория на земята при неполивни условия - .8 /осма/с. Падина, местност "Средния сакар" кад. район 60, пл.№ 87, община Девня, област Варна.ПИ №№ 55110.60.26, 55110.60.64, 55110.60.79, 55110.60.66, 55110.60.83, 55110.60.86АОС № 1060/19.10.2009г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
267908.06.2021 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 и чл.34, ал.4 от ЗОС във връзка с Решение № 226 от Протокол №20/ 12.03.2021г. на ОбС - Девня Поземлен имот №55110.60.86 /пет пет едно едно нула . шест нула . осем шест/, с площ 38 804 /тридесет и осем хиляди осемстотин и четири/ кв. м., местност "Средния сакар" по Кадастралната карта на с. Падина, Предишен идентификатор - 55110.60.63 /пет пет едно едно нула . шест нула . шест три/, Номер по предходен план - 060063 /нула шест нула нула шест три/, Трайно предназначение на територията - Земеделска, Начин на трайно ползване - Пасище, Категория на земята при неполивни условия - .8 /осма/с. Падина, местност "Средния сакар" кад. район 60, пл.№ 86, община Девня, област Варна.ПИ №№ 55110.60.26, 55110.60.85, 55110.60.64, 55110.60.87АОС № 1060/19.10.2009г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
268008.06.2021 г.ПубличнаЧл.2, ал.1, т.2 и чл.34, ал.4 от ЗОС във връзка с Решение № 226 от Протокол №20/ 12.03.2021г. на ОбС - Девня Поземлен имот №55110.60.85 /пет пет едно едно нула . шест нула . осем пет/, с площ 10 031 /десет хиляди тридесет и един/ кв. м., местност "Средния сакар" по Кадастралната карта на с. Падина, Предишен идентификатор - 55110.60.63 /пет пет едно едно нула . шест нула . шест три/, Номер по предходен план - 060063 /нула шест нула нула шест три/, Трайно предназначение на територията - Земеделска, Начин на трайно ползване - Пасище, Категория на земята при неполивни условия - .8 /осма/с. Падина, местност "Средния сакар" кад. район 60, пл.№ 85, община Девня, област Варна.ПИ №№ 55110.60.30, 55110.60.32, 55110.60.31, 55110.60.79, 55110.60.64, 55110.60.86, 55110.60.26АОС № 1060/19.10.2009г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
267207.06.2021 г.ПубличнаЧл. 59, ал.2 от ЗОС и Заповед № 1002-240/24.08.2020 г. на Кмета на Община Девня Поземлен имот №36868.201.529 / три шест осем шест осем . две нула едно . пет две девет / с площ 2703,00 / две хиляди седемстотин и три / кв. м., по Кадастралната карта на с. Кипра, ул. "Христо Ботев", предишен идентификатор - 36868.201.114. Номер по предходен план - 5010114 /пет нула едно нула едно едно четири/, квартал: 18 /осемнадесет/, парцел : VIII /осем римско/, начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование. Сграда построена в него с идентификатор 36868.201.529.1 / три шест осем шест осем . две нула едно . пет две девет . едно/, ЗП-411,00 /четиристотин и единадесет/ кв. м., един етаж, , начин на трайно ползване: друг вид обществена сграда, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - нямас. Кипра, ул. "Христо Ботев" , кад. район 201, пл.№529, община Девня, област Варна.ПИ №№36868.201.521; 36868.201.391; 36868.201.373; 36868.201.108; 36868.201.389.АОС№№149/24.04.2000г., 827/10.04.2006г. и 1627/18.07.2013г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на общината.НеИзтегли файла
267307.06.2021 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във вр. с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА 241 /двеста четиридесет и един/ кв.м. ид.ч. от Поземлен имот №20482.501.244 /две нула четири две осем . пет нула едно . две четири четири/, целият с площ 621,00 /шестстотин двадесет и един/ кв. м., по Кадастралната карта на гр. Девня, ул. "Г.С. Раковски", Предишен идентификатор - Няма, Номер по предходен план - 1218 /едно две едно осем/, Трайно предназначение на територията - Урбанизирана, Начин на трайно ползване -средно застрояване.гр. Девня, кад. район 501, пл.№244, ул. "Г. С. Раковски" , община Девня, област Варна.ПИ №№20482.501.601, 20482.501.245, 20482.501.242, 20482.501.243НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
267407.06.2021 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във вр. с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот №20482.501.1048 /две нула четири две осем . пет нула едно . едно нула четири осем/, с площ 457,00 /четиристотин петдесет и седем/ кв. м., по Кадастралната карта на гр. Девня, ул. "Пирин" № 35, Предишен идентификатор - Няма, Номер по предходен план - 1363 /едно три шест три/, Трайно предназначение на територията - Урбанизирана, Начин на трайно ползване - средно застрояване.гр. Девня, кад. район 501, пл.№1048, ул. "Пирин" № 35, община Девня, област Варна.ПИ №№20482.5010.42, 20482.5010.41, 20482.501.843, 20482.501.964, 20482..501.844НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от Кмета на общината.НеИзтегли файла
267113.05.2021 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с §7, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 59, ал.1 от ЗОС 322 /триста двадесет и два/ кв.м. ид.ч. от Поземлен имот № 55110.101.286. /пет пет едно едно нула . едно нула едно . две осем шест/ с целият с площ 1162 /хиляда сто шестдесет и два/ кв.м., по Кадастралната карта на с. Падина, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:Ниско застрояване, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 202 /двеста и две/, квартал 26 /двадесет и шест, парцел Х /римсо десет/с. Падина, кад. район 101, пл. № 286, община Девня, област ВарнаПИ № № 55110.101.45, 55110.101.202, 55110.101.322, 55110.101.196, 55110.354, 55110.101.307АОС№ 935/27.06.2007г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
266916.04.2021 г.ЧастнаНяма промяна Поземлен имот с № 20482.305.20 /две нула четири осем две . три нула пет . две нула/, площ 4443 /четири хиляди четиристотин четиридесет и три/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, община Девня, област Варна, ул. "Първа" Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване : Ниско застрояване (до 10 м), Стар идентификатор : няма, Номер по предходен план нямаНяма промянаНяма промянаНяма промянаНяма промянаНеИзтегли файла
267016.04.2021 г.ЧастнаНяма промяна Поземлен имот с № 20482.305.21 /две нула четири осем две . три нула пет . две едно/, площ 2687 /две хиляди шестстотин осемдесет и седем/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, община Девня, област Варна, ул. "Първа" Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване : Ниско застрояване (до 10 м), Стар идентификатор : няма, Номер по предходен план нямаНяма промянаНяма промянаНяма промянаНяма промянаНеИзтегли файла
266916.04.2021 г.ЧастнаНяма промяна Поземлен имот с № 20482.305.20 /две нула четири осем две . три нула пет . две нула/, площ 4443 /четири хиляди четиристотин четиридесет и три/ кв.м. по Кадастралната карта на гр. Девня, община Девня, област Варна, ул. "Първа" Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване : Ниско застрояване (до 10 м), Стар идентификатор : няма, Номер по предходен план нямаНяма промянаНяма промянаНяма промянаНяма промянаНеИзтегли файла
266815.04.2021 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.19, ал. 1 във вр. с чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Пр.решение № 4 от 4.2.2009г Поземлен имот № 20482.198.12 /две нула четири осем две . едно девет осем. едно две / с площ 49898 /четиридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и осем/ кв.м., местност Фазанарията по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване:Нива, Предходен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:Няма, Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/гр. Девня, местност Фазанарията, кад. район 198, пл. № 12, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.248.35, 20482.198.8, 20482.198.13, 20482.248.121, 03719.813.21, 20482.198.5, 20482.198.14, 03719.813.20, 20482.198.6, 20482.198.3, 67489.89.835, 20482.198.9, 20482.198.10, 20482.248.65, 20482.248.62НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
266409.04.2021 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот № 20482.307.220 /две нула четири осем две . три нула седем . две две нула/. с площ 4383 / четири хиляди триста осемдесет и три/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, ул. "Стадиона" , Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:249 /двеста четиридесет и девет/, кв. 21 /двадесет и едно/гр. Девня, кад. район 307, пл. № 220, ул. "Стадиона", община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.307.504, 20482.307.478, 20482.307.255, 20482.307.332, 20482.307.393, 20482.307.393, 20482.307.331, 20482.307.328, 20482,307, 263, 20482.307.482, 20482.307.222, 20482.425, 204882.307.420, 20482.221, 20482.307.239, 20482.456, 20482.307.240, 20482.307.242АОС№ 242/23.07.2001г., АОС № 254/24.07.2001г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
266609.04.2021 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот № 20482.307.320 /две нула четири осем две . три нула седем . три две нула/ с площ 857 /осемстотин петдесет и седем/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, ул. "Хан Крум" №1, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:нямагр. Девня, кад. район 307, пл. № 320, ул. "Хан Крум" № 1, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.307.293, 20482.307.353, 20482.307.321, 20482.307.316НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
266709.04.2021 г.ЧастнаЧл.2, ал.1, т.2 от ЗОС във връзка с § 7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА Поземлен имот № 20482.307.290 /две нула четири осем две . три нула седем . две девет нула/ с площ 1526 /хиляда петстотин двадесет и шест/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, ул. "Рила" № 45. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:нямагр. Девня, кад. район 307, пл. № 290, ул. "Рила" № 45, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.307.326, 20482.307.289, 20482.280.1, 20482.307.291НямаНа основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
266509.04.2021 г.ЧастнаЧл.59, ал.1 от ЗОС Поземлен имот № 20482.307.219 /две нула четири осем две . три нула седем . две едно девет/. с площ 6391 / шест хиляди триста деветдесет и един/ кв.м., по Кадастралната карта на гр. Девня, Община Девня, ул. "Дружба" №20, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план:330 /триста и тридесет/, кв. 21 /двадесет и едно/гр. Девня, кад. район 307, пл. № 219, ул. "Дружба" № 20, община Девня, област ВарнаПИ № № 20482.307.263, 20482.307.217, 20482.307.218, 20482.307.362, 20482.307.248, 20482.307.426, 20482.307.505, 20482.307.222АОС№ 246/24.07.2001г., АОС № 247/24.07.2001г.На основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС, имотът се управлява от кмета на община Девня.НеИзтегли файла
266326.01.2021 г.ЧастнаНяма промяна Поземлен имот № 20482.505.242/две нула четири осем две . пет нула пет. две четири две/ с площ 3 585,00 /три хиляди петстотин осемдесет и пет/ кв.м., местностДо Агрополихим, по Кадастралната карта на гр. Девня, Трайно предназначение на територията: горска, Начин на трайно ползване: просека, Предишен идентификатор: Няма, Номер по предходен план: 2100656 /две едно нула нула шест пет шест/ Категория на земята при неполивни условия: 0 /нула/.Няма промянаПИ № № 20482.505.309, 20482.505.668, 20482.505.375, 20482.505.374, 20482.505.373, 20482.505.503.Няма промянаНяма промянаНеИзтегли файла
            
Страница 1 от 59 (2927 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
57
58
59
Следваща
[Условие]Създаване на филтър